top of page

Conditie

Servicevoorwaarden

domein

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die door particuliere klanten worden gedaan bij Klokkz GbR [https://www.klokkz.de/impressum].

Particuliere klanten in deze zin zijn personen met een woonplaats en een afleveradres in de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover de door hen bestelde goederen niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

sluiting van een contract

De presentatie van onze goederen en het verlenen van de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen, vormen een concreet aanbod van onze kant om een verkoopcontract af te sluiten.

Door het plaatsen van uw bestelling accepteert u het aanbod en komt de koopovereenkomst tot stand.

U ontvangt een orderbevestiging per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres.

 

prijzen en verzendkosten

De getoonde prijzen zijn eindprijzen inclusief BTW. Het bedrag dat wordt getoond op het moment van de bindende bestelling is van toepassing. Er zijn ook verzendkosten, die afhankelijk zijn van de verzendmethode en de grootte en het gewicht van de goederen die je hebt besteld. De reguliere kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening als u de goederen retourneert door gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

 

betaling

Betaling geschiedt bij levering door

       - Kredietkaart

       - Giropay

       - Betaal direct

       - PayPal

       - Klarna

       - strepen

 

late betaling

Als u in gebreke bent met betalen, heeft Klokkz GbR het recht om vertragingsrente te eisen van 5 procentpunten boven de basisrente per jaar zoals aangekondigd door de Deutsche Bundesbank voor het moment van de bestelling. Indien Klokkz GbR aantoonbaar hogere schade heeft geleden door vertraging, is Klokkz GbR gerechtigd deze te doen gelden.

 

retentierecht

De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

levering

(1) Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres binnen

       - Duitsland

       - Europa

       - De Verenigde Staten van Amerika
(2) Indien overmacht (natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag) levering of enige andere dienst blijvend onmogelijk maakt, is de nakomingsplicht van Klokkz GbR uitgesloten. Reeds betaalde bedragen worden direct door Klokkz GbR teruggestort.

(3) Klokkz GbR kan de nakoming ook weigeren indien dit een inspanning vergt die schromelijk niet in verhouding staat tot het belang van de klant bij de nakoming van de koopovereenkomst, rekening houdend met de inhoud van de koopovereenkomst en de eisen van goede trouw. Reeds betaalde bedragen worden direct door Klokkz GbR teruggestort.

(4) Volumineuze goederen (pakketten met een inhoud van meer dan 1 vierkante meter) worden meestal geleverd door een expediteur. Klokkz GbR wijst er uitdrukkelijk op dat deze goederen niet in huis worden gedragen.  

 

Voordelige verzendmethode voor retouren

(1) Gebruik bij het retourneren van de goederen en accessoires indien mogelijk de originele verpakking, ook als deze is beschadigd door een opening voor de functietest.

(2) Gebruik voor het retourneren het volledig gefrankeerde en geadresseerde retourlabel dat bij de levering van de goederen is gevoegd. Dit is de eenvoudigste en goedkoopste verzendoptie. U bent niet verplicht om gebruik te maken van dit retourproces. Kies je echter voor een onnodig dure verzendmethode, dan kan het zijn dat je genoodzaakt bent om ons de hogere kosten te betalen in vergelijking met een goedkopere verzendmethode.

 

eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Klokkz GbR totdat alle vorderingen op de klant uit de koopovereenkomst volledig zijn voldaan. Zolang dit eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de klant de goederen niet doorverkopen of vervreemden; in het bijzonder mag de klant geen enkel gebruik van de goederen contractueel aan derden toestaan.

 

defect rechten

(1) Een product dat al defect was bij levering (garantiegeval) zal door Klokkz GbR naar keuze van de klant en op kosten van Klokkz GbR worden vervangen door een product dat vrij is van gebreken of vakkundig laten repareren (nalevering). De klant wordt geïnformeerd dat er geen garantiegeval is als het product de overeengekomen kwaliteit had op het moment van risico-overdracht. Met name in de volgende gevallen is er geen garantiegeval:

een)  in geval van schade veroorzaakt door misbruik of oneigenlijk gebruik door de klant,

B)  in geval van schade veroorzaakt door blootstelling van de producten aan schadelijke invloeden van buitenaf (met name extreme temperaturen, vochtigheid, ongebruikelijke fysieke of elektrische belasting, spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, vuur).

(2) Klokkz GbR geeft evenmin garantie voor een storing die is ontstaan als gevolg van ondeskundige reparaties door een niet door de fabrikant geautoriseerde servicepartner.

(3) Indien de door de klant gewenste soort aanvullende prestatie (vervangende levering of reparatie) een inspanning vereist die, gelet op de prijs van het product, rekening houdend met de inhoud van het contract en de eisen van goede trouw, in grote mate onevenredig is aan het belang van de klant bij de dienst - met name de waarde van het aankoopobject in een defectvrije staat, de betekenis van het defect en de vraag of de andere vorm van vervolgprestatie zonder noemenswaardige nadelen voor de klant kan worden gebruikt - de aanspraak van de klant is beperkt tot de andere soort van naprestatie. Het recht van Klokkz GbR om deze andere vorm van aanvullende prestatie te weigeren onder voornoemde voorwaarde blijft onaangetast. 

(4) Zowel bij reparatie als bij vervangende levering is de klant verplicht het product op kosten van Klokkz GbR onder vermelding van het ordernummer op te sturen naar het door Klokkz GbR opgegeven retouradres. Alvorens in te zenden dient de klant de door hem ingebrachte voorwerpen uit het product te verwijderen. Klokkz GbR is niet verplicht het product te onderzoeken op de installatie van dergelijke zaken. Klokkz GbR is niet aansprakelijk voor het verlies van dergelijke artikelen, tenzij Klokkz GbR bij terugname van het product gemakkelijk kon vaststellen dat een dergelijk artikel in het product was geplaatst (in dit geval zal Klokkz GbR de klant informeren en de item klaar voor de klant om af te halen; de klant draagt de gemaakte kosten). Bovendien moet de klant, voordat hij een product opstuurt voor reparatie of vervanging, indien nodig aparte reservekopieën maken van de systeemsoftware op het product, de applicaties en alle gegevens op een aparte gegevensdrager en alle wachtwoorden deactiveren. Aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt niet aanvaard. Evenzo, nadat het gerepareerde of vervangende product aan de klant is geretourneerd, is het de verantwoordelijkheid van de klant om de software en gegevens te installeren en de wachtwoorden opnieuw te activeren. 

(5) Als de klant de goederen opstuurt om een vervangend product te krijgen, is de terugzending van het defecte product gebaseerd op de volgende bepaling: Als de klant de goederen tussen levering en terugzending in een defectvrije staat heeft kunnen gebruiken, heeft de waarde van de bij hem afgenomen goederen vergoedt. De klant moet een vergoeding betalen voor verlies of verdere verslechtering van de goederen die niet door het gebrek zijn veroorzaakt en voor de onmogelijkheid om de goederen over te dragen die niet door het gebrek zijn veroorzaakt in de periode tussen levering van de goederen en terugzending van de goederen. De klant is geen enkele vergoeding verschuldigd voor de verslechtering van de goederen veroorzaakt door het beoogde gebruik van de goederen. De verplichting tot compensatie van de waarde geldt niet voor het retourneren van een defect product in een garantiegeval,

een)  als het gebrek dat recht geeft op herroeping pas aan het licht is gekomen tijdens de verwerking of transformatie,

B)  als Klokkz GbR verantwoordelijk is voor de verslechtering of het verlies of als de schade ook bij Klokkz GbR zou zijn opgetreden,

C)  indien de beschadiging of het verlies zich heeft voorgedaan bij de klant, hoewel hij de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die hij in zijn eigen zaken in acht neemt.

(6) De verplichting van de klant om schadevergoeding te betalen in geval van schending van de verplichting tot terugzending van de goederen waarvoor de klant verantwoordelijk is, is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

(7) De klant kan ervoor kiezen om het contract te herroepen of de aankoopprijs te verlagen als de reparatie of vervangende levering niet binnen een redelijke termijn leidt tot een contractuele toestand van het product. 

(8) Daarnaast kunnen er in het kader van een door de fabrikant verleende garantie ook aanspraken op de fabrikant bestaan die gebaseerd zijn op de daarbij behorende garantievoorwaarden. 

(9) De wettelijke garantie van Klokkz GbR eindigt twee jaar na levering van de goederen. De deadline gaat in zodra de goederen zijn ontvangen.

 

Toepasselijk recht:

Op de tussen u en Klokkz GbR gesloten overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-koopverdrag. Dit laat onverlet de dwingende bepalingen van de staat waar u uw gewone verblijfplaats heeft.

 

plaats van jurisdictie

Als u, in tegenstelling tot de informatie die u bij de bestelling hebt verstrekt, na het sluiten van het contract geen woonplaats in de Bondsrepubliek Duitsland heeft of uw woonplaats naar het buitenland verplaatst of uw woonplaats op het moment van de actie niet bekend is is ingediend, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de contractuele relatie [Bielefeld, 33613].

 

geschillenbeslechting

Algemene informatie-eisen voor alternatieve geschillenbeslechting conform artikel 14 lid 1 ODR-VO en artikel 36 VSBG (Wet Beslechting Consumentengeschillen):

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op dit adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Slotbepalingen

(1) Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract, voor zover een contractpartner daardoor niet onredelijk benadeeld wordt.

(2) Wijzigingen of aanvullingen op dit contract dienen schriftelijk te geschieden.

Zahlungsmethoden
bottom of page