top of page

privacy

Gegevensbescherming

Inhoudsopgave

Inleiding en overzicht

We hebben deze gegevensbeschermingsverklaring (versie 10/14/2021-311852399) geschreven om u in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving uit te leggen welke persoonsgegevens (gegevens kortom) wij als verantwoordelijke - en die van door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. aanbieders) - verwerken, in de toekomst gaan verwerken en welke juridische mogelijkheden u heeft. De gebruikte termen moeten als genderneutraal worden opgevat.
Kortom: wij informeren u uitgebreid over gegevens die wij over u verwerken.

Privacyverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridisch jargon. Deze gegevensbeschermingsverklaring is daarentegen bedoeld om de belangrijkste zaken zo eenvoudig en transparant mogelijk te omschrijven. Voor zover transparantie bevorderlijk is, worden technische termen op een leesvriendelijke manier uitgelegd, worden links naar meer informatie gegeven en worden afbeeldingen gebruikt. We informeren u dus in duidelijke en eenvoudige taal dat we persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van onze zakelijke activiteiten als er een overeenkomstige wettelijke basis is. Dat kan zeker niet als je de meest beknopte, onduidelijke en juridisch-technische uitspraken doet, aangezien die vaak standaard op internet staan als het gaat om gegevensbescherming. Ik hoop dat u de volgende uitleg interessant en informatief vindt en dat u wellicht informatie vindt die u nog niet wist.
Mocht u toch nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de hieronder of in het impressum genoemde verantwoordelijke, de aangegeven links te volgen en nadere informatie op websites van derden te bekijken. Onze contactgegevens vindt u natuurlijk ook in het impressum.

toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en op alle persoonsgegevens die bedrijven in opdracht van ons (verwerkers) verwerken. Met persoonlijke gegevens bedoelen we informatie in de zin van artikel 4 nr. 1 AVG, zoals de naam van een persoon, e-mailadres en postadres. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. De reikwijdte van dit privacybeleid omvat:

 • alle online aanwezigheid (websites, online winkels) die we exploiteren

 • Optredens op sociale media en e-mailcommunicatie

 • mobiele apps voor smartphones en andere apparaten

In het kort: De privacyverklaring is van toepassing op alle gebieden waarin persoonsgegevens in het bedrijf op gestructureerde wijze worden verwerkt via de genoemde kanalen. Als wij buiten deze kanalen rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u zo nodig separaat informeren.

rechtsgronden

In de volgende verklaring inzake gegevensbescherming geven wij u transparante informatie over de wettelijke principes en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken.
Voor wat betreft het EU-recht verwijzen we naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. Uiteraard kunt u deze Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU online nalezen op EUR-Lex, de toegangspoort tot de EU -Legal, zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 .

Wij verwerken uw gegevens alleen als minimaal één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. a AVG): U heeft ons toestemming gegeven om gegevens voor een bepaald doel te verwerken. Een voorbeeld is het opslaan van de gegevens die u op een contactformulier hebt ingevoerd.

 2. Contract (Artikel 6 Paragraaf 1 lit. b AVG): Om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonsgegevens nodig.

 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c AVG): Als wij wettelijk verplicht zijn, verwerken wij uw gegevens. Zo zijn wij wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.

 4. Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 lit. f AVG): Bij gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en economisch te kunnen exploiteren. Deze verwerking is dus een gerechtvaardigd belang.

Overige voorwaarden zoals de beleving van opnames in het algemeen belang en de uitoefening van openbaar gezag alsmede de behartiging van vitale belangen zijn bij ons doorgaans niet van toepassing. Indien een dergelijke rechtsgrond relevant zou zijn, wordt deze op de daarvoor bestemde plaats weergegeven.

Naast de EU-verordening zijn ook nationale wetten van toepassing:

 • In Oostenrijk is dit de federale wet voor de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens (wet inzake gegevensbescherming), kortweg DSG.

 • In Duitsland is de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, kortweg BDSG, van toepassing.

Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende secties.

Contactgegevens van de verantwoordelijke

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of instantie:
Moritz Dittmar
Klokkz GbR
Voltmannstrae 141a
33613 Bielefeld
Bevoegd vertegenwoordiger: Jannis Dittmar
E-mail: info@klokkz.com
Telefoon: +49 17631055204
Afdruk: https://www.klokkz.de/impressum/

opslagduur

Het feit dat wij persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als strikt noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten is voor ons een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwijderen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te slaan, ook nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd en is er geen verplichting om deze op te slaan.

We zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover we hierover meer informatie hebben.

Rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volgens artikel 13 AVG heeft u de volgende rechten om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

 • Volgens artikel 15 AVG heeft u recht op informatie of wij uw gegevens verwerken. Als dit het geval is, heeft u het recht om een kopie van de gegevens te ontvangen en om geïnformeerd te worden over de volgende informatie:

  • met welk doel we de verwerking uitvoeren;

  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;

  • wie deze gegevens ontvangt en als de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;

  • hoe lang de gegevens worden bewaard;

  • het bestaan van het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);

  • de herkomst van de gegevens als we deze niet van u hebben verzameld;

  • of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om een persoonlijk profiel voor u aan te maken.

 • Volgens artikel 16 AVG heeft u het recht om de gegevens te laten corrigeren, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren als u fouten aantreft.

 • Volgens artikel 17 AVG heeft u het recht op gegevenswissing ("recht om te worden vergeten"), wat specifiek inhoudt dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

 • Volgens artikel 18 AVG heeft u het recht op beperking van de verwerking, wat inhoudt dat wij de gegevens alleen mogen opslaan maar niet verder gebruiken.

 • Volgens artikel 19 AVG heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat kunnen verstrekken.

 • Volgens artikel 21 AVG heeft u een recht van bezwaar, dat na handhaving zal leiden tot een wijziging van de verwerking.

  • Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter e (algemeen belang, uitoefening openbaar gezag) of artikel 6 lid 1 letter f (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij gaan dan zo snel mogelijk na of wij wettelijk aan dit bezwaar kunnen voldoen.

  • Als gegevens worden gebruikt voor directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort gegevensverwerking. Hierna mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor direct marketing.

  • Als gegevens worden gebruikt om profilering uit te voeren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit type gegevensverwerking. Hierna mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor profilering.

 • Volgens artikel 22 AVG heeft u mogelijk het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering).

Kortom: u heeft rechten - aarzel niet om contact op te nemen met de hierboven vermelde verantwoordelijke!

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswet of uw gegevensbeschermingsrechten op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is de gegevensbeschermingsautoriteit voor Oostenrijk, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/ . In Duitsland is er voor elke deelstaat een functionaris voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI) . De volgende lokale gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

beveiliging van gegevensverwerking

Om persoonsgegevens te beschermen hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen genomen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren wij persoonsgegevens. Zo maken we het derden zo moeilijk mogelijk om persoonsgegevens uit onze gegevens te halen.

Artikel 25 AVG spreekt hier van "gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen" en betekent dat men altijd aan veiligheid en bijbehorende beveiliging denkt, zowel bij software (bijv. formulieren) als hardware (bijv. toegang tot de serverruimte) maatregelen. Indien nodig gaan we hieronder in op specifieke maatregelen.

TLS-codering met https

TLS, encryptie en https klinken allemaal erg technisch en dat zijn ze ook. We gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "secure hypertext transfer protocol") om gegevens veilig op internet te verzenden.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver is beveiligd - niemand kan "afluisteren".

We hebben dus een extra beveiligingslaag geïntroduceerd en voldoen aan de gegevensbescherming door middel van technologieontwerp (artikel 25, lid 1, AVG ). Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een coderingsprotocol voor veilige gegevensoverdracht op internet, kunnen we de bescherming van vertrouwelijke gegevens waarborgen.
U herkent het gebruik van deze beveiliging van gegevensoverdracht aan het kleine slotsymbool in de linkerbovenhoek van de browser, links van het internetadres (bijv. examplepage.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als je meer wilt weten over encryptie, raden we je aan om op Google te zoeken naar "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" om goede links naar meer informatie te krijgen.

communicatie

communicatie samenvatting
👥 Betrokken: iedereen die met ons communiceert via telefoon, e-mail of online formulier
📓 Verwerkte gegevens: b.v. B. Telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevulde formuliergegevens. Meer details zijn te vinden onder het type contact dat wordt gebruikt
🤝 Doel: Afhandeling van de communicatie met klanten, zakenpartners, enz.
📅 Duur opslag: Duur van de business case en de wettelijke voorschriften
⚖️ Rechtsgronden: Artikel 6(1)(a) AVG (toestemming), Artikel 6(1)(b) AVG (contract), Artikel 6(1)(f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Als u contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier communiceert, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor de afhandeling en afhandeling van uw vraag en de daarmee samenhangende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard zolang de wet dit vereist.

Getroffen mensen

Al degenen die contact met ons zoeken via de door ons aangeboden communicatiekanalen, worden beïnvloed door de genoemde processen.

telefoon

Als u ons belt, worden de oproepgegevens pseudoniem opgeslagen op het betreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieprovider. Daarnaast kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om vragen te beantwoorden. De gegevens worden verwijderd zodra de businesscase is afgelopen en de wettelijke vereisten dit toelaten.

e-mail

Als u per e-mail met ons communiceert, kunnen gegevens worden opgeslagen op het respectievelijke eindapparaat (computer, laptop, smartphone, ...) en worden gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden verwijderd zodra de businesscase is afgelopen en de wettelijke vereisten dit toelaten.

online formulieren

Als u met ons communiceert via een online formulier, worden gegevens opgeslagen op onze webserver en, indien nodig, doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden verwijderd zodra de businesscase is afgelopen en de wettelijke vereisten dit toelaten.

rechtsgronden

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 • Artikel 6 lid 1 lit.

 • Artikel 6(1)(b) AVG (contract): Er is een noodzaak om een contract met u of een verwerker na te komen, b.v. B. de telefoonaanbieder of wij hebben de gegevens nodig voor precontractuele activiteiten, zoals. B. het opstellen van een offerte, proces;

 • Artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen): Wij willen klantvragen en zakelijke communicatie in een professioneel kader voeren. Dit zijn bepaalde technische voorzieningen zoals. Om efficiënt te kunnen communiceren zijn e-mailprogramma's, exchange servers en gsm-operators nodig.

koekjes

Cookies overzicht
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: afhankelijk van de specifieke cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de betreffende cookie, kan variëren van uren tot jaren
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u de volgende gegevensbeschermingsverklaring beter kunt begrijpen.

Wanneer u op internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn onder andere Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet worden ontkend: cookies zijn echt handige kleine helpers. Vrijwel alle websites gebruiken cookies. Om precies te zijn, het zijn HTTP-cookies, zoals er andere cookies zijn voor andere toepassingsgebieden. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op uw computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch opgeslagen in de cookiemap, die in feite het "brein" van uw browser is. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten ook een of meer attributen worden opgegeven.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens van u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, stuurt uw browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij cookies weet onze website wie je bent en biedt het je de instellingen die je gewend bent. In sommige browsers heeft elke cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één bestand opgeslagen.

De onderstaande afbeelding toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals: B. Chrome en de webserver. De webbrowser vraagt een website op en ontvangt een cookie van de server, die de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

 

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elke cookie moet afzonderlijk worden beoordeeld, omdat elke cookie verschillende gegevens opslaat. Ook de houdbaarheidstermijn van een cookie varieert van enkele minuten tot enkele jaren. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere "plagen". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw pc.

Cookiegegevens kunnen er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.1326744211.152311852399-9
Doel: Differentiatie van websitebezoekers
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimale formaten kunnen ondersteunen:

 • Minimaal 4096 bytes per cookie

 • Minimaal 50 cookies per domein

 • In totaal minimaal 3000 cookies

Welke soorten cookies zijn er?

De vraag welke cookies we in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt verduidelijkt in de volgende paragrafen van de gegevensbeschermingsverklaring. Op dit punt willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

Er zijn 4 soorten cookies:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig als een gebruiker een product in de winkelwagen plaatst, vervolgens verder surft op andere pagina's en pas later naar de kassa gaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, zelfs niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Functionele cookies
Deze cookies verzamelen informatie over gebruikersgedrag en of de gebruiker foutmeldingen krijgt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website in verschillende browsers te meten.

Targeting-cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

advertentie cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Ze worden gebruikt om de gebruiker te voorzien van op maat gemaakte advertenties. Dit kan erg handig zijn, maar ook erg vervelend.

Meestal wordt u bij het eerste bezoek aan een website gevraagd welk van dit soort cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden we https://tools.ietf.org/html/rfc6265 aan, de Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments genaamd "HTTP State Management Mechanism" .

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van de betreffende cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine hulpjes voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te generaliseren welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar we zullen u informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

Bewaarduur van cookies

De bewaartermijn is afhankelijk van de betreffende cookie en wordt hieronder gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen meerdere jaren op een computer blijven staan.

U kunt de bewaartermijn ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook "Recht van bezwaar" hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd, uiterlijk verwijderd nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onaangetast blijft.

Recht van bezwaar - hoe kan ik cookies verwijderen?

U bepaalt zelf hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, u heeft altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, te deactiveren of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als je wilt weten welke cookies er in je browser zijn opgeslagen, als je cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, dan kun je dit vinden in je browserinstellingen:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd laat weten wanneer er een cookie moet worden geplaatst. U kunt voor elke individuele cookie beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure verschilt per browser. U kunt het beste de instructies in Google zoeken met de zoekterm “Cookies verwijderen Chrome” of “Cookies uitschakelen Chrome” in het geval van een Chrome-browser.

legale basis

Sinds 2009 zijn de zogenaamde “Cookierichtlijnen” van kracht. Daarin staat dat voor het opslaan van cookies uw toestemming vereist is (Artikel 6 (1) (a) AVG). Binnen de EU-landen wordt echter nog steeds zeer verschillend gereageerd op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter omgezet in 96, lid 3, van de Telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland zijn de cookierichtlijnen niet geïmplementeerd als nationale wetgeving. In plaats daarvan is deze richtlijn grotendeels geïmplementeerd in artikel 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

Voor absoluut noodzakelijke cookies, ook als er geen toestemming is gegeven. er zijn gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 lid 1 lit. f AVG), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. Wij willen bezoekers van onze website een prettige gebruikservaring bieden en daarvoor zijn bepaalde cookies vaak strikt noodzakelijk.

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dit alleen met uw toestemming. In dit opzicht is de rechtsgrondslag artikel 6 (1) (a) AVG.

In de volgende paragrafen wordt u nader geïnformeerd over het gebruik van cookies als de gebruikte software cookies gebruikt.

web hosting

Samenvatting webhosting
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele website-hosting en bedrijfsbeveiliging
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en overige gegevens. Meer details vindt u hieronder of bij de gebruikte webhostingprovider.
📅 Duur van de opslag: afhankelijk van de betreffende aanbieder, maar meestal 2 weken
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit.f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u vandaag websites bezoekt, wordt bepaalde informatie - waaronder persoonsgegevens - automatisch aangemaakt en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens dienen zo spaarzaam mogelijk en alleen met motivering te worden verwerkt. Trouwens, met website bedoelen we het geheel van alle webpagina's op een domein, dat wil zeggen alles van de startpagina (homepage) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld voorbeeld.de of voorbeeld.com.

Wanneer u een website op een scherm wilt bekijken, gebruikt u een programma dat een webbrowser wordt genoemd. U kent waarschijnlijk een paar webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waarop de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het bedienen van een webserver is een ingewikkelde en tijdrovende taak, daarom wordt dit meestal door professionele providers, de providers, op zich genomen. Deze bieden webhosting en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens gegevensoverdracht van en naar de webserver. Enerzijds slaat uw computer gegevens op, anderzijds moet de webserver ook gegevens voor een bepaalde tijd bewaren om een goede werking te garanderen.

Als een illustratie:

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele website-hosting en bedrijfsbeveiliging

 2. om de operationele en IT-beveiliging te behouden

 3. Anonieme evaluatie van toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of het vervolgen van claims

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u onze website bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, meestal automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website (bijv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=311852399)

 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)

 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)

 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (verwijzende URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen.html/)

 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat waar vandaan (bijv. COMPUTERNAAM en 194.23.43.121)

 • Datum en tijd

 • in bestanden, de zogenaamde webserver-logbestanden

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Bovenstaande gegevens worden in de regel twee weken bewaard en daarna automatisch verwijderd. Wij geven deze gegevens niet door, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens bij onrechtmatig gedrag ingezien worden door autoriteiten.

Kortom: uw bezoek wordt vastgelegd door onze provider (bedrijf dat onze website op speciale computers (servers) draait), maar wij geven uw gegevens niet door zonder uw toestemming!

legale basis

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit artikel 6 lid 1 lid f AVG (bescherming gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een aanbieder noodzakelijk is om het bedrijf veilig en gebruiksvriendelijk te maken. vriendelijk op internet aanwezig te zijn en indien nodig aanvallen en claims hieruit te kunnen vervolgen.

Er is meestal een contract tussen ons en de hostingprovider voor de verwerking van bestellingen in overeenstemming met artikel 28 f AVG, dat de naleving van de gegevensbescherming waarborgt en de gegevensbeveiliging garandeert.

Sentry-privacybeleid

We gebruiken Sentry, een tool voor foutbeheer, voor onze website. Dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Sentry Inc., San Francisco, 132 Hawthorne St, San Francisco, VS.

Sentry verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Sentry gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Sentry om te voldoen aan het EU-gegevensbeschermingsniveau bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

U kunt meer informatie vinden over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Sentry in de gegevensbeschermingsverklaring op https://sentry.io/privacy/ .

Privacybeleid van United Domains

We gebruiken United Domains voor onze website, inclusief een webhostingprovider. Dienstverlener is het Duitse bedrijf united-domains AG, Gautinger Straße 10, 82319 Starnberg, Duitsland. Meer informatie over de gegevens die door het gebruik van United Domains worden verwerkt, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op https://www.united-domains.de/unternehmen/datenschutz/ .

Website modulaire systemen

Samenvatting van het privacybeleid van websitebouwers
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals technische gebruiksinformatie zoals browseractiviteit, clickstream-activiteit, heatmaps van sessies, evenals contactgegevens, IP-adres of uw geografische locatie. Meer details vindt u hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring en in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieders.
📅 Bewaarduur: afhankelijk van de provider
⚖️ Rechtsgronden: Artikel 6 lid 1 letter f AVG (gerechtvaardigde belangen), artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming)

Wat zijn bouwstenen voor websites?

Voor onze website gebruiken wij een modulair websitesysteem. Modulaire systemen zijn bijzondere vormen van een content management systeem (CMS). Met een modulair systeem kunnen websitebeheerders heel eenvoudig en zonder programmeerkennis een website maken. In veel gevallen bieden webhosts ook modulaire systemen aan. Door gebruik te maken van een modulair systeem kunnen ook uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. In deze gegevensbeschermingstekst geven wij u algemene informatie over de gegevensverwerking door modulaire systemen. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder.

Waarom gebruiken we website-bouwstenen voor onze website?

Het grootste voordeel van een modulair systeem is het gebruiksgemak. We willen je een duidelijke, simpele en overzichtelijke website bieden die we makkelijk zelf kunnen bedienen en onderhouden - zonder externe ondersteuning. Een modulair systeem biedt nu veel handige functies die we zelfs zonder programmeerkennis kunnen gebruiken. Dit stelt ons in staat om onze website naar onze wensen in te richten en u een informatieve en plezierige tijd op onze website te bieden.

Welke gegevens worden opgeslagen door een modulair systeem?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt natuurlijk af van het gebruikte bouwsteensysteem van de website. Elke aanbieder verwerkt en verzamelt andere gegevens van de websitebezoeker. Meestal wordt echter technische gebruiksinformatie verzameld, zoals het besturingssysteem, de browser, de schermresolutie, de taal- en toetsenbordinstellingen, de hostingprovider en de datum van uw websitebezoek. Trackinggegevens (bijv. browseractiviteit, clickstream-activiteiten, heatmaps van sessies, enz.) kunnen ook worden verwerkt. Daarnaast kunnen ook persoonsgegevens worden vastgelegd en opgeslagen. Dit zijn meestal contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer (indien u dit hebt opgegeven), IP-adres en geografische locatiegegevens. Welke gegevens precies zijn opgeslagen, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Hieronder informeren wij u over de duur van de gegevensverwerking in verband met het gebruikte modulaire websitesysteem, voor zover wij hierover meer informatie hebben. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder. Over het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Het kan zijn dat de aanbieder uw gegevens opslaat volgens hun eigen specificaties, waar wij geen invloed op hebben.

Recht van bezwaar

U heeft altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijken voor het gebruikte modulaire websitesysteem. Contactgegevens vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring of op de website van de betreffende aanbieder.

U kunt cookies die providers gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, uitschakelen of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat niet alle functies dan kunnen werken zoals u gewend bent.

legale basis

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een modulair websitesysteem om onze online service te optimaliseren en deze op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier voor u te presenteren. De overeenkomstige wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). Wij gebruiken het modulaire systeem echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor zover de verwerking van gegevens niet absoluut noodzakelijk is voor de werking van de website, worden de gegevens alleen verwerkt op basis van uw toestemming. Dit geldt in het bijzonder voor trackingactiviteiten. In dit opzicht is de rechtsgrondslag artikel 6 (1) (a) AVG.

Met deze gegevensbeschermingsverklaring hebben we u dichter bij de belangrijkste algemene informatie over gegevensverwerking gebracht. Als u hier meer over wilt weten, vindt u - indien beschikbaar - meer informatie in het volgende gedeelte of in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder.

web analyses

Samenvatting van het privacybeleid voor webanalyse
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details zijn te vinden in de webanalysetool die in elk geval wordt gebruikt.
📅 Duur van opslag: hangt af van de gebruikte webanalysetool
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is webanalyse?

We gebruiken software op onze website om het gedrag van websitebezoekers te evalueren, ook wel webanalyse of webanalyse genoemd. Daarbij worden gegevens verzameld, die de betreffende aanbieder van analysetools (ook wel trackingtool genoemd) opslaat, beheert en verwerkt. Met behulp van de gegevens worden analyses van het gebruikersgedrag op onze website gemaakt en aan ons als websitebeheerder ter beschikking gesteld. Daarnaast bieden de meeste tools verschillende testmogelijkheden. Zo kunnen we testen welke aanbiedingen of content het best worden ontvangen door onze bezoekers. Hiervoor tonen we u twee verschillende aanbiedingen voor een beperkte periode. Na de test (de zogenaamde A/B-test) weten we welk product of welke content onze websitebezoekers interessanter vinden. Voor dergelijke testprocedures, evenals voor andere analyseprocedures, kunnen ook gebruikersprofielen worden gemaakt en de gegevens worden opgeslagen in cookies.

Waarom voeren we webanalyses uit?

Met onze website hebben we een duidelijk doel voor ogen: we willen het beste webaanbod op de markt leveren voor onze branche. Om dit doel te bereiken willen we enerzijds het beste en meest interessante aanbod bieden en anderzijds ervoor zorgen dat u zich helemaal op uw gemak voelt op onze website. Met behulp van webanalysetools kunnen we het gedrag van onze websitebezoekers nader bekijken en onze website dienovereenkomstig voor u en ons verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoe oud onze bezoekers gemiddeld zijn, waar ze vandaan komen, wanneer onze website het meest wordt bezocht of welke content of producten bijzonder populair zijn. Al deze informatie helpt ons de website te optimaliseren en zo deze zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoeften, interesses en wensen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt natuurlijk af van de gebruikte analysetools. In de regel wordt echter opgeslagen welke inhoud u op onze website bekijkt, op welke knoppen of links u klikt, wanneer u een pagina oproept, welke browser u gebruikt, welk apparaat (pc, tablet, smartphone, etc.) die u gebruikt Bezoek de website of welk computersysteem u gebruikt. Als u ermee instemt dat ook locatiegegevens mogen worden verzameld, kunnen deze ook door de aanbieder van de webanalysetool worden verwerkt.

Uw IP-adres wordt ook opgeslagen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn IP-adressen persoonsgegevens. Uw IP-adres wordt echter meestal in gepseudonimiseerde vorm (d.w.z. in een onherkenbare en verkorte vorm) opgeslagen. Ten behoeve van testen, webanalyse en weboptimalisatie worden geen directe gegevens zoals uw naam, leeftijd, adres of e-mailadres opgeslagen. Al deze gegevens worden, indien verzameld, gepseudonimiseerd opgeslagen. Op deze manier kunt u niet als persoon worden geïdentificeerd.

Het volgende voorbeeld laat schematisch zien hoe Google Analytics werkt als voorbeeld voor client-based webtracking met Java Script-code.

 

Hoe lang de betreffende gegevens worden bewaard, is altijd afhankelijk van de aanbieder. Sommige cookies slaan gegevens slechts enkele minuten op of totdat u de website verlaat, andere cookies kunnen gegevens voor meerdere jaren bewaren.

Duur van gegevensverwerking

Over de duur van de gegevensverwerking informeren wij u hieronder als wij hierover meer informatie hebben. Over het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Indien het wettelijk verplicht is, zoals bij de boekhouding, kan deze bewaartermijn ook overschreden worden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of externe providers op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook het verzamelen van gegevens door cookies voorkomen door de cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

legale basis

Het gebruik van webanalyse vereist uw toestemming, die we hebben verkregen met onze cookie-pop-up. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

Naast toestemming bestaat er een gerechtvaardigd belang van onze kant om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van webanalyse kunnen we fouten op de website identificeren, aanvallen identificeren en de winstgevendheid verbeteren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). We gebruiken de tools echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Omdat webanalysetools cookies gebruiken, raden we u ook aan ons algemene privacybeleid over cookies te lezen. Om precies te weten welke gegevens door u worden opgeslagen en verwerkt, moet u de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve tools lezen.

Informatie over speciale webanalysetools, indien beschikbaar, vindt u in de volgende secties.

Amazon personaliseren privacybeleid

We gebruiken Amazon Personalize, een realtime personalisatieprogramma, op onze website. Dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS.

Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. De gegevensverwerking wordt in wezen gedaan door Amazon Web Services. Dit kan betekenen dat gegevens niet anoniem mogen worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang hebben tot individuele gegevens. Ook kan het voorkomen dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere Amazon-diensten waarvoor u een gebruikersaccount heeft.

U kunt meer informatie vinden over de gegevens die worden verwerkt door Amazon Personalize te gebruiken in het privacybeleid op https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_English_2020-08-15.pdf .

Privacybeleid van Google Optimize

We gebruiken Google Optimize, een website-optimalisatietool, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Google gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

U kunt meer informatie vinden over de gegevens die worden verwerkt door Google Optimize te gebruiken in het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

Email reclame

Samenvatting e-mailmarketing
👥 Getroffen: nieuwsbriefabonnees
🤝 Doel: direct mail, melding van systemische gebeurtenissen
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens ingevuld tijdens registratie, maar in ieder geval het e-mailadres. Meer details hierover vind je bij de telkens gebruikte e-mailmarketingtool.
📅 Bewaarduur: Duur van het bestaan van het abonnement
⚖️ Rechtsgronden: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is e-mailmarketing?

Om u altijd op de hoogte te houden, maken wij ook gebruik van de mogelijkheid van e-mailmarketing. Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van onze e-mails of nieuwsbrieven, worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een onderdeel van online marketing. Het gaat om het per e-mail versturen van nieuws of algemene informatie over een bedrijf, product of dienst naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd is.

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via nieuwsbrief), hoeft u zich meestal alleen met uw e-mailadres te registreren. Vul hiervoor een online formulier in en verstuur het. Het kan echter ook voorkomen dat wij u om uw titel en uw naam vragen zodat wij u ook persoonlijk kunnen schrijven.

In principe werkt het aanmelden voor nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde "dubbele opt-in procedure". Nadat u zich op onze website heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving op de nieuwsbrief. Dit zorgt ervoor dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en dat niemand zich heeft aangemeld met het e-mailadres van iemand anders. Wij of een door ons gebruikte meldingstool loggen elke afzonderlijke registratie. Dit is nodig zodat we ook het juridisch correcte registratieproces kunnen aantonen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Daarnaast wordt er ook gelogd als u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens.

Waarom gebruiken we e-mailmarketing?

Natuurlijk willen we met u in contact blijven en u altijd het belangrijkste nieuws over ons bedrijf presenteren. We gebruiken onder andere e-mailmarketing – vaak gewoon “nieuwsbrief” genoemd – als een essentieel onderdeel van onze online marketing. Als u hiermee instemt of wettelijk is toegestaan, sturen wij u nieuwsbrieven, systeem-e-mails of andere meldingen per e-mail. Als we in de volgende tekst de term "nieuwsbrief" gebruiken, bedoelen we voornamelijk e-mails die regelmatig worden verzonden. Natuurlijk willen we je op geen enkele manier lastig vallen met onze nieuwsbrief. Daarom proberen we altijd alleen relevante en interessante inhoud aan te bieden. U kunt bijvoorbeeld meer te weten komen over ons bedrijf, onze diensten of producten. Omdat we onze aanbiedingen voortdurend verbeteren, verneemt u altijd via onze nieuwsbrief wanneer er nieuws is of wanneer we momenteel speciale, lucratieve acties aanbieden. Als wij een dienstverlener inschakelen die voor onze e-mailmarketing een professionele verzendtool aanbiedt, doen wij dit om u snelle en veilige nieuwsbrieven te kunnen aanbieden. Het doel van onze e-mailmarketing is om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en ook om dichter bij onze zakelijke doelen te komen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief via onze website, bevestigt u het lidmaatschap in een e-maillijst per e-mail. Naast uw IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw titel, uw naam, uw adres en uw telefoonnummer worden opgeslagen. Echter alleen als u akkoord gaat met deze gegevensopslag. De als zodanig gemarkeerde gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de aangeboden dienst. Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig, maar als u deze niet verstrekt, kunt u de service niet gebruiken. Bovendien kan informatie over uw apparaat of uw favoriete inhoud op onze website worden opgeslagen. Zie het gedeelte Automatische gegevensopslag voor meer informatie over hoe we gegevens opslaan wanneer u een website bezoekt. Wij leggen uw toestemmingsverklaring vast, zodat wij altijd kunnen aantonen dat deze voldoet aan onze wetten.

Duur van gegevensverwerking

Als u uw e-mailadres van onze e-mail-/nieuwsbriefverspreidingslijst verwijdert, kunnen we uw adres maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat we uw toestemming op dat moment nog kunnen bewijzen. We mogen deze gegevens alleen verwerken als we ons moeten verdedigen tegen eventuele claims.

Als u echter bevestigt dat u ons toestemming hebt gegeven om u te abonneren op de nieuwsbrief, kunt u op elk moment een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Als u permanent bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor om uw e-mailadres op een zwarte lijst op te slaan. Zolang je je vrijwillig hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren we je e-mailadres natuurlijk.

Recht van bezwaar

U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Het enige dat u hoeft te doen, is uw toestemming voor het aanmelden voor de nieuwsbrief intrekken. Dit duurt normaal gesproken slechts een paar seconden of een of twee klikken. Meestal vindt u aan het einde van elke e-mail een link om u af te melden voor de nieuwsbrief. Als je de link echt niet kunt vinden in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via e-mail en we zullen je nieuwsbriefabonnement onmiddellijk opzeggen.

legale basis

Onze nieuwsbrief wordt verzonden op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daarvoor al actief heeft aangemeld. Indien nodig kunnen wij u ook reclameboodschappen sturen op basis van § 7 lid 3 UWG, voor zover u klant bij ons bent geworden en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame.

Informatie over speciale e-mailmarketingdiensten en hoe deze persoonlijke gegevens verwerken, vindt u - indien beschikbaar - in de volgende paragrafen.

Online marketing

Samenvatting van het privacybeleid voor online marketing
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Ook persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen worden verwerkt. Meer details zijn te vinden in de respectievelijke gebruikte online marketingtool.
📅 Duur van opslag: hangt af van de gebruikte online marketingtools
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is onlinemarketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Bovendien zijn onze online marketingmaatregelen bedoeld om de aandacht van mensen op onze website te vestigen. Om ons aanbod aan veel geïnteresseerden te kunnen tonen doen wij aan online marketing. Meestal is dat online adverteren, contentmarketing of zoekmachineoptimalisatie. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt zodat wij online marketing efficiënt en gericht kunnen inzetten. Aan de ene kant helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen te tonen aan die mensen die erin geïnteresseerd zijn en aan de andere kant kunnen we het reclamesucces van onze online marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketingtools?

We willen onze website laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in wat we te bieden hebben. We zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder bewuste maatregelen. Daarom doen wij aan online marketing. Er zijn verschillende tools die het ons makkelijker maken om aan onze online marketingmaatregelen te werken en daarnaast altijd via data verbetervoorstellen doen. Hierdoor kunnen we onze campagnes nauwkeuriger afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketingtools is uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Zodat onze online marketing werkt en het succes van de maatregelen kan worden gemeten, worden gebruikersprofielen gemaakt en worden gegevens opgeslagen in bijvoorbeeld cookies (kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen we niet alleen op de klassieke manier advertenties plaatsen, maar ook onze inhoud direct op onze website weergeven zoals jij dat wilt. Er zijn verschillende tools van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig gegevens van u verzamelen en opslaan. De genoemde cookies slaan bijvoorbeeld op welke webpagina's je op onze website hebt bezocht, hoe lang je deze pagina's hebt bekeken, op welke links of knoppen je hebt geklikt of vanaf welke website je bij ons bent gekomen. Daarnaast kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, met welk apparaat u onze website bezoekt of het tijdstip waarop u onze website bezocht en weer verliet. Als u heeft afgesproken dat wij ook uw locatie mogen bepalen, kunnen wij dit ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm (d.w.z. afgekort) opgeslagen. Unieke gegevens die u direct als persoon identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen als onderdeel van het advertentie- en online marketingproces. We kunnen u dus niet als persoon identificeren, we hebben alleen de gepseudonimiseerde, opgeslagen informatie in de gebruikersprofielen opgeslagen.

De cookies kunnen ook worden ingezet, geanalyseerd en gebruikt voor advertentiedoeleinden op andere websites die met dezelfde advertentietools werken. De gegevens kunnen dan ook op de servers van de aanbieders van advertentietools worden opgeslagen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in het gebruikersprofiel worden opgeslagen. Deze opslag vindt bijvoorbeeld plaats als u lid bent van een social media-kanaal dat wij gebruiken voor onze online marketingmaatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens koppelt aan het gebruikersprofiel.

Met alle advertentietools die we gebruiken die gegevens van u op hun servers opslaan, ontvangen we alleen samengevatte informatie en nooit gegevens waarmee u als individu identificeerbaar bent. De gegevens laten alleen zien hoe goed ingestelde reclamemaatregelen werkten. We kunnen bijvoorbeeld zien welke acties u of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar een dienst of product aan te schaffen. Op basis van de analyses kunnen we ons advertentieaanbod in de toekomst verbeteren en nog nauwkeuriger aanpassen aan de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van gegevensverwerking

Over de duur van de gegevensverwerking informeren wij u hieronder als wij hierover meer informatie hebben. Over het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Gegevens die in cookies worden opgeslagen, worden voor verschillende tijdsperioden bewaard. Sommige cookies worden al verwijderd na het verlaten van de website, andere kunnen meerdere jaren in uw browser worden bewaard. De respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke providers geven u meestal nauwkeurige informatie over de individuele cookies die de provider gebruikt.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of externe providers op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook het verzamelen van gegevens door cookies voorkomen door de cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

Aangezien cookies meestal kunnen worden gebruikt met online marketingtools, raden we ook onze algemene gegevensbeschermingsverklaring over cookies aan. Om precies te weten welke gegevens door u worden opgeslagen en verwerkt, moet u de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve tools lezen.

legale basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van externe providers, is deze toestemming de wettelijke basis voor de relevante gegevensverwerking. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het meten van online marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm om de verkregen gegevens te gebruiken om ons aanbod en onze maatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). We gebruiken de tools echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over speciale online marketingtools - indien beschikbaar - vindt u in de volgende paragrafen.

Facebook Conversions API Privacybeleid

We gebruiken Facebook Conversions API, een server-side event tracking tool, op onze website. Dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Facebook Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).

Facebook Conversions API verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Facebook Conversions API maakt gebruik van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Facebook Conversions API om te voldoen aan het EU-gegevensbeschermingsniveau bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

U kunt meer informatie vinden over de gegevens die worden verwerkt met behulp van de Facebook Conversions API in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy .

Facebook Custom Audiences Privacybeleid

We gebruiken Facebook Custom Audiences, een server-side event tracking tool, op onze website. Dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Facebook Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).

Facebook verwerkt onder meer ook gegevens in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Facebook gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Facebook om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

U kunt meer informatie vinden over de gegevens die worden verwerkt door gebruik te maken van Facebook Custom Audiences in het privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy

Privacybeleid voor PayPal-marketingoplossingen

We gebruiken PayPal Marketing Solutions, een tool voor verkoopoptimalisatie, op onze website. Dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf PayPal Pte. Ltd, 2211 North First Street, San Jose, Californië 95131, VS.

PayPal verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

PayPal gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten PayPal om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

U kunt meer informatie vinden over de gegevens die worden verwerkt door PayPal Marketing Solutions te gebruiken in het privacybeleid op https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Pinterest Web Analytics Privacybeleid

We gebruiken Pinterest Web Analytics, een webanalyseprogramma, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Pinterest Inc. Het bedrijf heeft ook een Ierse statutaire zetel op Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Pinterest verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Pinterest gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Pinterest om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door Pinterest Web Analytics te gebruiken, vindt u in het privacybeleid op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

Privacybeleid voor het bijhouden van conversies van Google Ads (Google AdWords)

Google Ads (Google AdWords) Conversies bijhouden Privacybeleid Samenvatting
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: economisch succes en optimalisatie van onze dienstverlening.
📓 Verwerkte gegevens: toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Ook persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen worden verwerkt.
📅 Bewaartermijn: conversiecookies verlopen meestal na 30 dagen en verzenden geen persoonlijke gegevens
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is het bijhouden van conversies in Google Ads?

We gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als een online marketingmaatregel om reclame te maken voor onze producten en diensten. We willen meer mensen bewust maken van de hoge kwaliteit van ons aanbod op internet. Als onderdeel van onze advertentiemaatregelen via Google Ads gebruiken we op onze website conversietracking van Google Inc. In Europa is echter het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-services. Met deze gratis trackingtool kunnen we onze advertenties beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel willen we dieper ingaan op waarom we conversietracking gebruiken, welke gegevens worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met onze website. Op online gebied biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen we ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten-batenfactor van onze advertentiecampagnes. Daarom gebruiken we de Google Ads-tool voor het bijhouden van conversies.

Maar wat is een conversie precies? Er is sprake van een conversie wanneer u verandert van een puur geïnteresseerde websitebezoeker naar een handelende bezoeker. Dit gebeurt altijd wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere handeling uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. We gebruiken de tool voor het bijhouden van conversies van Google om vast te leggen wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads-advertentie heeft geklikt. Zo kunnen we zien of er producten worden afgenomen, diensten worden gebruikt of dat gebruikers zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads-conversietracking op onze website?

Wij gebruiken Google Ads om ons aanbod op andere websites onder de aandacht te brengen. Het doel is dat onze advertentiecampagnes echt alleen die mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Met de conversietrackingtool zien we welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. We zien hoeveel klanten interactie hebben met onze advertenties op een apparaat en vervolgens converteren. Deze gegevens stellen ons in staat om onze kosten-batenfactor te berekenen, het succes van individuele advertentiemaatregelen te meten en zo onze online marketingmaatregelen te optimaliseren. Met behulp van de verkregen gegevens kunnen we onze website ook interessanter voor u maken en ons advertentieaanbod nog individueler op uw behoeften aanpassen.

Welke gegevens worden opgeslagen bij het bijhouden van conversies van Google Ads?

We hebben een tag of codefragment voor het bijhouden van conversies op onze website ingesloten om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als u nu op een van onze Google Ads-advertenties klikt, wordt de "Conversie"-cookie van een Google-domein op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier zijn de gegevens van de belangrijkste cookies voor het bijhouden van conversies van Google:

Naam: conversie
Waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ311852399-3
Doel: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google Ad bij ons bent gekomen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Doel: Dit is een klassieke Google Analytics-cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website vast te leggen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Let op: De _gac cookie verschijnt alleen in combinatie met Google Analytics. Bovenstaande lijst pretendeert niet volledig te zijn, aangezien Google ook andere cookies gebruikt voor analytische evaluatie.

Zodra u een actie op onze website uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang je op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, herkennen wij en Google dat je ons hebt gevonden via onze Google Ads-advertentie. De cookie wordt gelezen en met de conversiegegevens teruggestuurd naar Google Ads. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. Google Ads-conversietracking kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op internet weergeeft, kunnen onder ons domein cookies met de naam "__gads" of "_gac" worden geplaatst. Analytics.js slaat sinds september 2017 verschillende campagne-informatie op met de _gac-cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra u een van onze pagina's bezoekt waarvoor Google Ads automatische tagging is ingesteld. In tegenstelling tot cookies die zijn ingesteld voor Google-domeinen, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer u op onze website bent. We verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. We krijgen een rapport van Google met statistische evaluaties. We leren bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en we zien welke advertentiemaatregelen goed werden ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Op dit punt willen wij u erop wijzen dat wij geen invloed hebben op hoe Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens versleuteld en opgeslagen op beveiligde servers. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en verzenden geen persoonlijke gegevens. De cookies genaamd "Conversie" en "_gac" (gebruikt in verband met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

U heeft de mogelijkheid om niet deel te nemen aan het bijhouden van conversies in Google Ads. Als u de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw browser deactiveert, blokkeert u het bijhouden van conversies. In dit geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van de trackingtool. U kunt de cookie-instellingen in uw browser op elk moment wijzigen. Elke browser werkt een beetje anders. Hier zijn instructies voor het beheren van cookies in uw browser:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd laat weten wanneer er een cookie moet worden geplaatst. U kunt voor elke individuele cookie beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren vanaf https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle "advertentiecookies" uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, alleen de gepersonaliseerde advertenties.

legale basis

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrond voor de bijbehorende gegevensverwerking. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze online service en onze marketingactiviteiten te optimaliseren. De overeenkomstige wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). We gebruiken Google Ads Conversion Tracking echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Google gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Als u meer wilt weten over gegevensbescherming bij Google, raden wij u de algemene gegevensbeschermingsverklaring van Google aan: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google AdSense-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Google AdSense
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: economisch succes en optimalisatie van onze dienstverlening.
📓 Verwerkte gegevens: toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Ook persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen worden verwerkt.
📅 Duur van opslag: hangt af van de gebruikte cookies en de opgeslagen gegevens
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Google AdSense?

We gebruiken Google AdSense op deze website. Dit is een advertentieprogramma van Google Inc. In Europa is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-services. Met Google AdSense kunnen we op deze website advertenties tonen die passen bij ons onderwerp. Wij bieden u advertenties aan die idealiter een echte meerwaarde voor u vertegenwoordigen. In de loop van deze tekst over gegevensbescherming over Google AdSense zullen we u uitleggen waarom we Google AdSense op onze website gebruiken, welke van uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Het advertentieprogramma Google AdSense bestaat al sinds 2003. In tegenstelling tot Google Ads (voorheen: Google AdWords) kunt u hier geen eigen advertenties plaatsen. Advertenties op websites zoals die van ons worden afgespeeld via Google AdSense. Het grootste voordeel van deze advertentieservice in vergelijking met sommige andere is dat Google AdSense u alleen advertenties laat zien die overeenkomen met onze inhoud. Google heeft een eigen algoritme dat berekent welke advertenties je te zien krijgt. We willen u natuurlijk alleen advertenties tonen die u interesseren en meerwaarde bieden. Op basis van uw interesses of uw gebruikersgedrag en op basis van ons aanbod controleert Google welke advertenties geschikt zijn voor onze website en voor onze gebruikers. Op dit punt willen we ook vermelden dat we niet verantwoordelijk zijn voor de selectie van advertenties. Met onze website bieden wij alleen de advertentieruimte aan. De selectie van de weergegeven advertenties wordt gemaakt door Google. Sinds augustus 2013 zijn de advertenties ook aangepast aan de respectievelijke gebruikersinterface. Dit betekent dat of u onze website nu bezoekt vanaf uw smartphone, pc of laptop, de advertenties zich aanpassen aan uw eindapparaat.

Waarom gebruiken we Google AdSense op onze website?

Het runnen van een kwaliteitswebsite kost veel toewijding en inspanning. Kortom, we zijn nooit klaar met werken aan onze website. We proberen onze site altijd te onderhouden en zo up-to-date mogelijk te houden. Natuurlijk willen we met dit werk ook economisch succes boeken. Daarom hebben we gekozen voor adverteren als inkomstenbron. Het belangrijkste voor ons is echter dat deze advertenties uw bezoek aan onze website niet storen. Met behulp van Google AdSense krijgt u alleen advertenties aangeboden die passen bij onze onderwerpen en uw interesses.

Net zoals Google een website indexeert, onderzoekt een bot de juiste inhoud en aanbiedingen op de pagina. De inhoud van de advertenties wordt vervolgens aangepast en gepresenteerd. Naast overlappende inhoud tussen advertenties en website-aanbiedingen, ondersteunt AdSense ook op interesses gebaseerde targeting. Dit betekent dat Google uw gegevens ook gebruikt om op u afgestemde advertenties aan te bieden. Zo krijg je advertenties die je idealiter een echte meerwaarde bieden en hebben we meer kans om iets te verdienen.

Welke gegevens worden door Google AdSense opgeslagen?

Er wordt onder meer gebruik gemaakt van cookies zodat Google AdSense op jou afgestemde advertenties kan tonen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde informatie op uw computer opslaan.

In AdSense zijn cookies bedoeld om betere reclame mogelijk te maken. De cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Er moet echter worden opgemerkt dat Google gegevens zoals "pseudonieme cookie-ID's" (naam of een andere identifier wordt vervangen door een pseudoniem) of IP-adressen als niet-persoonlijk identificeerbare informatie beschouwt. Deze gegevens kunnen in het kader van de AVG echter wel als persoonsgegevens worden aangemerkt. Google AdSense stuurt na elke vertoning (dit is altijd het geval wanneer je een advertentie ziet), elke klik en elke andere activiteit die leidt tot een oproep naar de Google AdSense-servers een cookie naar de browser. Als de browser de cookie accepteert, wordt deze daar opgeslagen.

Als onderdeel van AdSense kunnen externe providers cookies in uw browser plaatsen en lezen of webbakens gebruiken om gegevens op te slaan die ze ontvangen van de weergave van advertenties op de website. Webbakens zijn kleine afbeeldingen die het logbestand analyseren en vastleggen. Deze analyse maakt een statistische evaluatie voor online marketing mogelijk.

Google kan deze cookies gebruiken om bepaalde informatie over uw gebruikersgedrag op onze website te verzamelen. Deze omvatten:

 • Informatie over hoe om te gaan met een advertentie (klikken, vertoningen, muisbewegingen)

 • Informatie of er al eerder een advertentie in uw browser is verschenen. Deze gegevens helpen u om te voorkomen dat u vaker een advertentie ziet.

Daarbij analyseert en evalueert Google de gegevens over het weergegeven advertentiemateriaal en uw IP-adres. Google gebruikt de gegevens voornamelijk om de effectiviteit van een advertentie te meten en om het advertentieaanbod te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie die Google mogelijk over u heeft via andere Google-services.

Hieronder presenteren we cookies die Google AdSense gebruikt voor trackingdoeleinden. We verwijzen hier naar een testwebsite waarop alleen Google AdSense is geïnstalleerd: 

Naam: uid
Waarde: 891269189311852399-8
Doel: De cookie wordt opgeslagen onder het domein adform.net. Het biedt een uniek toegewezen, door een machine gegenereerde gebruikers-ID en verzamelt gegevens over activiteiten op onze website.
Vervaldatum: na 2 maanden

Naam: C
waarde: 1
Doel: Deze cookie identificeert of uw browser cookies accepteert. De cookie wordt opgeslagen onder het domein track.adform.net.
Vervaldatum: na 1 maand

Naam: cid
Waarde: 8912691894970695056,0,0,0,0
Doel: Deze cookie wordt opgeslagen onder het domein track.adform.net, staat voor client-ID en wordt gebruikt om advertenties voor u te verbeteren. Het kan relevantere advertenties naar de bezoeker leiden en helpt de campagneprestatierapporten te verbeteren.
Vervaldatum: na 2 maanden

Naam: IDE
Waarde: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU311852399-1
Doel: De cookie wordt opgeslagen onder het domein doubleclick.net. Het dient om uw acties na de advertentie of na het klikken op de advertentie te registreren. Hiermee kunnen we meten hoe goed een advertentie wordt ontvangen door onze bezoekers.
Vervaldatum: na 1 maand

Naam: test_cookie
Waarde: niet gespecificeerd
Doel: U kunt de "test_cookies" gebruiken om te controleren of uw browser cookies ondersteunt. De cookie wordt opgeslagen onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: na 1 maand

Naam: CT592996
Waarde: 733366
Doel: Wordt opgeslagen onder het domein adform.net. De cookie wordt geplaatst zodra u op een advertentie klikt. Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van deze cookie hebben we niet kunnen achterhalen.
Vervaldatum: na een uur

Let op: Deze lijst kan niet claimen volledig te zijn, aangezien de ervaring heeft geleerd dat Google de keuze van zijn cookies keer op keer verandert.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Google verzamelt uw IP-adres en verschillende activiteiten die u op de website uitvoert. Cookies slaan deze informatie over de interacties op onze website op. Volgens Google verzamelt en bewaart het bedrijf de verstrekte informatie veilig op zijn interne Google-servers in de Verenigde Staten.

Als u geen Google-account hebt of niet bent ingelogd, slaat Google de verzamelde gegevens meestal op in uw browser met een unieke identifier (ID). De in cookies opgeslagen unieke ID's worden bijvoorbeeld gebruikt om te zorgen voor gepersonaliseerde reclame. Als u bent ingelogd op een Google-account, kan Google ook persoonlijke informatie verzamelen.

U kunt op elk moment een deel van de door Google opgeslagen gegevens verwijderen (zie volgende paragraaf). Veel informatie die in cookies is opgeslagen, wordt na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Er zijn echter ook gegevens die door Google voor een langere periode worden bewaard. Dit is het geval als Google om economische of juridische redenen bepaalde gegevens voor onbepaalde tijd moet bewaren.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

U heeft altijd de mogelijkheid om cookies die op uw computer staan te verwijderen of te deactiveren. Hoe dit precies werkt, hangt af van uw browser.

Hier zijn instructies voor het beheren van cookies in uw browser:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd laat weten wanneer er een cookie moet worden geplaatst. U kunt voor elke individuele cookie beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browser plug-in te downloaden en te installeren vanaf https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle "advertentiecookies" uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Als u een Google-account heeft, kunt u zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties op de website https://adssettings.google.com/authenticated . Ook hier blijf je advertenties zien, maar deze worden niet meer afgestemd op jouw interesses. De advertenties worden echter weergegeven op basis van een aantal factoren, zoals uw locatie, browsertype en gebruikte zoektermen.

legale basis

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google AdSense, is de wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking deze toestemming. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google AdSense om onze online service en onze marketingactiviteiten te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gerechtvaardigde belangen). Wij gebruiken Google AdSense echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Google gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Welke gegevens Google verzamelt en waarvoor zij deze gegevens gebruiken, kunt u lezen op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Platform voor beheer van toestemming voor cookies

Overzicht van platform voor beheer van toestemming voor cookies
👥 Getroffen: websitebezoekers
🤝 Doel: verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens voor het beheren van de ingestelde cookie-instellingen zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, soort toestemming, individuele toestemmingen. U vindt hierover meer details voor de tool die in elk geval wordt gebruikt.
📅 Duur van opslag: Afhankelijk van het gebruikte gereedschap, moet u voorbereid zijn op perioden van meerdere jaren
⚖️ Rechtsgronden: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is een beheerplatform voor cookietoestemming?

Wij gebruiken op onze website Consent Management Platform (CMP) software, wat het voor ons en voor jou makkelijker maakt om correct en veilig om te gaan met de gebruikte scripts en cookies. De software maakt automatisch een pop-up voor cookies aan, scant en beheert alle scripts en cookies, biedt u toestemming voor cookies die vereist zijn door de wetgeving inzake gegevensbescherming en helpt ons en u om alle cookies bij te houden. De meeste tools voor het beheer van toestemming voor cookies identificeren en categoriseren alle bestaande cookies. Als websitebezoeker bepaal je dan zelf of en welke scripts en cookies je wel of niet wilt toestaan. De volgende afbeelding toont de relatie tussen browser, webserver en CMP.

 

Waarom gebruiken we een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is om u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Ook wij zijn hiertoe wettelijk verplicht. We willen je zo goed mogelijk informeren over alle tools en alle cookies die gegevens van jou kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om je dit recht te kunnen geven, moeten we eerst precies weten welke cookies er op onze website zijn beland. Dankzij een tool voor cookiebeheer, die de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, weten we van alle cookies en kunnen we u AVG-conforme informatie hierover verstrekken. Vervolgens kunt u cookies accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als onderdeel van onze cookiebeheertool kunt u elke afzonderlijke cookie zelf beheren en heeft u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen, zodat we u niet elke keer dat u onze website bezoekt om u hoeft te vragen en we uw toestemming ook kunnen bewijzen indien wettelijk vereist. Dit wordt opgeslagen in een opt-in-cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van de tool voor cookiebeheer, varieert de bewaartermijn van uw cookietoestemming. Deze gegevens (bijv. pseudoniem gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, gedetailleerde informatie over de cookiecategorieën of tools, browser, apparaatinformatie) worden meestal maximaal twee jaar bewaard.

Duur van gegevensverwerking

Over de duur van de gegevensverwerking informeren wij u hieronder als wij hierover meer informatie hebben. Over het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Gegevens die in cookies worden opgeslagen, worden voor verschillende tijdsperioden bewaard. Sommige cookies worden al verwijderd na het verlaten van de website, andere kunnen meerdere jaren in uw browser worden bewaard. De exacte duur van de gegevensverwerking is afhankelijk van de gebruikte tool, in de meeste gevallen dient u rekening te houden met een bewaartermijn van meerdere jaren. In de respectievelijke gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders ontvangt u meestal nauwkeurige informatie over de duur van de gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook het verzamelen van gegevens door cookies voorkomen door de cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Informatie over speciale tools voor cookiebeheer, indien beschikbaar, vindt u in de volgende secties.

legale basis

Als u akkoord gaat met cookies, worden uw persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Als we cookies met uw toestemming mogen gebruiken (artikel 6 lid 1 lit. a AVG), is deze toestemming ook de wettelijke basis voor het gebruik van cookies of de verwerking van uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en om u in staat te stellen uw toestemming te geven, wordt een platformsoftware voor het beheer van de toestemming voor cookies gebruikt. Het gebruik van deze software stelt ons in staat om de website op een efficiënte, wettelijk conforme manier te exploiteren, wat een legitiem belang vertegenwoordigt (Artikel 6 (1) (f) AVG).

betalingsprovider

Samenvatting van het privacybeleid van de betalingsprovider
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Om het betalingsproces op onze website mogelijk te maken en te optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens
Meer details zijn te vinden in de respectievelijke gebruikte betalingsprovidertool.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte betalingsprovider
⚖️ Rechtsgronden: artikel 6 (1) (b) AVG (uitvoering van een contract)

Wat is een betalingsprovider?

We gebruiken online betalingssystemen op onze website, die ons en u in staat stellen om een veilig en soepel betalingsproces te laten verlopen. Persoonlijke gegevens kunnen onder andere naar de betreffende betalingsprovider worden verzonden, daar worden opgeslagen en verwerkt. Payment providers zijn online betaalsystemen waarmee je een bestelling kunt plaatsen via internetbankieren. De betalingsverwerking wordt uitgevoerd door de door u gekozen betalingsprovider. Wij krijgen dan informatie over de gedane betaling. Elke gebruiker met een actieve online bankrekening met PIN en TAN kan deze methode gebruiken. Er zijn nauwelijks banken die dergelijke betaalmethoden niet aanbieden of accepteren.

Waarom gebruiken we betalingsproviders op onze website?

Natuurlijk willen we met onze website en onze geïntegreerde online shop de best mogelijke service bieden, zodat u zich prettig voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. We weten dat uw tijd kostbaar is en dat vooral de betalingsverwerking snel en soepel moet verlopen. Om deze redenen bieden wij u verschillende betalingsproviders aan. U kunt uw favoriete betalingsprovider kiezen en op de gebruikelijke manier betalen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt af van de betreffende betalingsprovider. In principe worden echter gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.) opgeslagen. Dit zijn noodzakelijke gegevens om überhaupt een transactie uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen ook eventuele contractgegevens en gebruikersgegevens worden opgeslagen, zoals wanneer u onze website bezoekt, in welke inhoud u geïnteresseerd bent of op welke subpagina's u klikt. De meeste betalingsproviders slaan ook uw IP-adres op en informatie over de computer die u gebruikt.

De gegevens worden meestal opgeslagen en verwerkt op de servers van de betalingsproviders. Als websitebeheerder ontvangen wij deze gegevens niet. We krijgen alleen te horen of de betaling is gelukt of niet. Voor identiteits- en kredietcontroles kunnen betalingsproviders gegevens doorsturen naar de juiste autoriteit. De zakelijke en gegevensbeschermingsprincipes van de respectieve aanbieder zijn altijd van toepassing op alle betalingstransacties. Bekijk daarom altijd de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de betalingsprovider. Ook heeft u te allen tijde het recht om bijvoorbeeld gegevens te laten wissen of corrigeren. Neem contact op met de betreffende dienstverlener met betrekking tot uw rechten (herroepingsrecht, recht op informatie en recht om te worden beïnvloed).

Duur van gegevensverwerking

Over de duur van de gegevensverwerking informeren wij u hieronder als wij hierover meer informatie hebben. Over het algemeen verwerken wij persoonsgegevens alleen zolang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Indien het wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het geval van boekhouding, kan deze bewaartermijn ook overschreden worden. Boekhoudkundige documenten (facturen, contractdocumenten, rekeningoverzichten, enz.) die bij een contract horen, bewaren we gedurende 10 jaar (§ 147 AO) en andere relevante zakelijke documenten gedurende 6 jaar (§ 247 HGB) nadat ze zijn gemaakt.

Recht van bezwaar

U heeft altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke van de gebruikte betalingsprovider. U kunt contactgegevens vinden in ons specifieke privacybeleid of op de website van de betreffende betalingsprovider.

U kunt cookies die betalingsproviders gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, uitschakelen of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt.

legale basis

Daarom bieden wij naast de conventionele bank-/kredietinstellingen ook andere betalingsdienstaanbieders aan voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). De gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke betalingsproviders (zoals Amazon Payments, Apple Pay of Discover) bieden u een gedetailleerd overzicht van de gegevensverwerking en gegevensopslag. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke als u vragen heeft over onderwerpen op het gebied van gegevensbescherming.

Informatie over de speciale betalingsproviders - indien beschikbaar - vindt u in de volgende secties.

American Express-privacybeleid

We gebruiken American Express, een wereldwijde financiële dienstverlener, op onze website. Dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf American Express Company. Het bedrijf American Express Europe SA (Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanje) is verantwoordelijk voor Europa.

American Express verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

American Express gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46 Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten American Express om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Meer informatie over de gegevens die door American Express worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid op https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html .

giropay privacybeleid

Wij maken op onze website gebruik van de online betaalprovider giropay. Dienstverlener is het Duitse bedrijf paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland. Meer informatie over de gegevens die door het gebruik van giropay worden verwerkt, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op https://www.giropay.de/rechts/datenschutzerklaerung/ .

Mastercard-privacybeleid

Wij maken op onze website gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mastercard. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Mastercard Inc. Het bedrijf Mastercard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België) is verantwoordelijk voor de Europese ruimte.

Mastercard verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Mastercard gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Mastercard om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Meer informatie over de gegevens die door het gebruik van Mastercard worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid op https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html .

PayPal-privacybeleid

Wij maken op onze website gebruik van de online betaalservice PayPal. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf PayPal Inc. Het bedrijf PayPal Europe (S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) is verantwoordelijk voor de Europese ruimte.

PayPal verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

PayPal gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten PayPal om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Meer informatie over de gegevens die door PayPal worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Visa-privacybeleid

We gebruiken Visa, een wereldwijde betalingsprovider, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Visa Inc. Het bedrijf Visa Europe Services Inc. (1 Sheldon Square, London W2 6TT, Groot-Brittannië) is verantwoordelijk voor de Europese ruimte.

Visa verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Visa gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Visa om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Meer informatie over de gegevens die door Visa worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid op https://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html .

Klarna Checkout-privacybeleid

Klarna Checkout Privacybeleid Samenvatting
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Het betalingsproces op onze website optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens
Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden bewaard zolang Klarna deze nodig heeft voor het verwerkingsdoel.
⚖️ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (c) AVG (wettelijke verplichting), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Klarna Checkout?

We gebruiken het Klarna Checkout online betalingssysteem van het Zweedse bedrijf Klarna Bank AB op onze website. Klarna Bank heeft haar hoofdkantoor op Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Als u besluit van deze dienst gebruik te maken, worden onder andere persoonsgegevens naar Klarna gestuurd, opgeslagen en verwerkt. In deze privacyverklaring willen wij u een overzicht geven van de gegevensverwerking door Klarna.

Klarna Checkout is een betalingssysteem voor bestellingen in een online shop. De gebruiker kiest de betaalwijze en Klarna Checkout neemt het gehele betaalproces over. Zodra een gebruiker een betaling heeft gedaan via het kassasysteem en de relevante gegevens heeft ingevoerd, kunnen toekomstige online aankopen nog sneller en gemakkelijker worden gedaan. Het Klarna-systeem herkent de bestaande klant dan na het invoeren van het e-mailadres en de postcode.

Waarom gebruiken we Klarna Checkout voor onze website?

Ons doel met onze website en onze geïntegreerde webshop is om u de best mogelijke service te bieden. Naast de algehele ervaring op de website en onze aanbiedingen, omvat dit ook een vlotte, snelle en veilige betalingsverwerking voor uw bestellingen. Om dit te garanderen gebruiken we het betalingssysteem Klarna Checkout.

Welke gegevens worden door Klarna Checkout opgeslagen?

Zodra u kiest voor de Klarna-betaalservice en betaalt met de Klarna Checkout-betaalmethode, geeft u ook persoonlijke gegevens door aan het bedrijf. Technische gegevens zoals browsertype, besturingssysteem, ons internetadres, datum en tijd, taalinstellingen, tijdzone-instellingen en IP-adres worden van u verzameld op de Klarna-afrekenpagina en verzonden naar de Klarna-servers en daar opgeslagen. Deze gegevens worden ook bewaard als u een bestelling nog niet heeft afgerond.

Als u een product of dienst via onze winkel bestelt, moet u uw persoonlijke gegevens invullen in de daarvoor bestemde velden. Deze gegevens worden door Klarna verwerkt voor de betalingsverwerking. De volgende persoonlijke gegevens (evenals algemene productinformatie) kunnen door Klarna worden opgeslagen en verwerkt voor krediet- en identiteitscontroles:

 • Contactgegevens: naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, titel, factuur- en verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit of salaris.

 • Betalingsinformatie zoals creditcardgegevens of uw bankrekeningnummer

 • Productinformatie zoals trackingnummer, type artikel en prijs van het product

Daarnaast zijn er ook gegevens die optioneel verzameld kunnen worden, als je daar bewust voor kiest. Dit zijn bijvoorbeeld politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of verschillende gezondheidsgegevens.

Naast de hierboven genoemde gegevens kan Klarna ook gegevens verzamelen over de goederen of diensten die u koopt of bestelt, zelf of via derden (zoals via ons of via openbare databases). Dit kan bijvoorbeeld het trackingnummer zijn of het soort bestelde artikel, maar ook informatie over uw kredietwaardigheid, uw inkomen of de kredietverlening. Klarna kan uw persoonlijke gegevens ook delen met serviceproviders zoals softwareproviders, providers van gegevensopslag of ons als verkoper.

Bij het automatisch invullen van gegevens in een formulier gaat het altijd om cookies. Als u geen gebruik wilt maken van deze functie, kunt u deze cookies op elk moment deactiveren. Verderop in de tekst vindt u instructies voor het verwijderen, deactiveren of beheren van cookies in uw browser. Uit onze tests is gebleken dat Klarna niet direct cookies plaatst. Als u de betaalmethode “Klarna Sofort” kiest en op “Bestellen” klikt, wordt u doorgestuurd naar de Sofort-website. Na de succesvolle betaling kom je op onze bedankpagina. Daar wordt de volgende cookie geplaatst door sofort.com:

Naam: SOFUEB
Waarde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7311852399-4
Doel: Deze cookie slaat uw sessie-ID op.
Vervaldatum: nadat de browsersessie is beëindigd

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Klarna streeft ernaar uw gegevens alleen op te slaan binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Gegevens kunnen echter ook buiten de EU/EER worden overgedragen. Wanneer dat gebeurt, zorgt Klarna ervoor dat de gegevensbescherming in overeenstemming is met de AVG en dat het derde land onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Unie. De gegevens worden altijd bewaard zolang Klarna deze nodig heeft voor het verwerkingsdoel.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door Klarna op elk moment intrekken. U heeft altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Het enige wat u hoeft te doen, is contact opnemen met het bedrijf of het gegevensbeschermingsteam van het bedrijf door een e-mail te sturen naar datenschutz@klarna.de . Via de Klarna-website "Mijn privacyverzoek"  u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Klarna.

U kunt cookies die Klarna kan gebruiken voor zijn functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

legale basis

Naast de conventionele bank-/kredietinstellingen bieden wij ook de betalingsdienstaanbieder Klarna Checkout aan voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

We hopen je hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van de gegevensverwerking door Klarna. Als u meer wilt weten over de omgang met uw gegevens, raden wij u de Klarna-verklaring inzake gegevensbescherming aan op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy .

 

Stripe-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Stripe
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Het betalingsproces op onze website optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens
Meer details hierover vindt u verder onder in deze privacyverklaring
📅 Bewaarduur: Gegevens worden bewaard totdat de samenwerking met Stripe wordt beëindigd
⚖️ Rechtsgronden: Artikel 6 lid 1 letter b AVG (contractuitvoering), artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming)

Wat is streep?

Op onze website gebruiken wij een betaaltool van het Amerikaanse technologiebedrijf en online betaaldienst Stripe. Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland) is verantwoordelijk voor klanten binnen de EU. Dit betekent dat als je Stripe als betaalmethode kiest, je betaling wordt verwerkt via Stripe Payments. Gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces worden doorgestuurd naar Stripe en opgeslagen. In deze privacyverklaring geven we je een overzicht van deze gegevensverwerking en opslag door Stripe en leggen we uit waarom we Stripe gebruiken op onze website.

Het technologiebedrijf Stripe biedt betaaloplossingen voor online betalingen. Met Stripe is het mogelijk om creditcard- en pinbetalingen te accepteren in onze webshop. Stripe verzorgt het gehele betalingsproces. Een groot voordeel van Stripe is dat je tijdens het betalingsproces onze website of winkel nooit meer hoeft te verlaten en de betaling zeer snel wordt verwerkt.

Waarom gebruiken we Stripe voor onze website?

Natuurlijk willen we met onze website en onze geïntegreerde online shop de best mogelijke service bieden, zodat u zich prettig voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. Wij weten dat uw tijd kostbaar is en dat met name de betalingsverwerking daarom snel en soepel moet verlopen. Naast onze andere betalingsproviders hebben we in Stripe een partner gevonden die garant staat voor een veilige en snelle betalingsverwerking.

Welke gegevens bewaart Stripe?

Als u Stripe als betaalmethode kiest, worden ook uw persoonlijke gegevens aan Stripe doorgegeven en daar opgeslagen. Dit zijn transactiegegevens. Deze informatie omvat bijvoorbeeld de betalingsmethode (d.w.z. creditcard, bankpas of rekeningnummer), sorteercode, valuta, bedrag en datum van betaling. Een transactie kan ook uw naam, e-mailadres, factuur- of verzendadres en soms uw transactiegeschiedenis bevatten. Deze gegevens zijn nodig voor authenticatie. Verder kan Stripe voor fraudepreventie, financiële rapportage en om haar eigen diensten volledig aan te kunnen bieden ook gebruik maken van technische gegevens over je toestel (zoals IP-adres)  Voer uw naam, adres, telefoonnummer en uw land in.

Stripe verkoopt uw gegevens niet aan onafhankelijke derden, zoals marketingbureaus of andere bedrijven die geen verband houden met Stripe. De gegevens kunnen echter worden doorgestuurd naar interne afdelingen, een beperkt aantal externe Stripe-partners of om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Stripe gebruikt ook cookies om gegevens te verzamelen. Hier is een selectie van cookies die Stripe kan instellen tijdens het betalingsproces:

Naam: m
Waarde: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456311852399-5
Doel: Deze cookie verschijnt wanneer u de betaalmethode selecteert. Het slaat op en herkent of u onze website bezoekt via een pc, tablet of smartphone.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __stripe_mid
Waarde: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9311852399-1
Doel: Om een creditcardtransactie uit te kunnen voeren, is deze cookie nodig. Om dit te doen, slaat de cookie uw sessie-ID op.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: __stripe_sid
Waarde: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Doel: Deze cookie slaat ook uw ID op en wordt door Stripe gebruikt voor het betalingsproces op onze website.
Vervaldatum: nadat de sessie is verlopen

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden over het algemeen bewaard voor de duur van de dienstverlening. Dit betekent dat de gegevens worden bewaard totdat wij de samenwerking met Stripe beëindigen. Om te voldoen aan wettelijke en officiële verplichtingen kan Stripe echter ook persoonsgegevens bewaren voor de duur van de dienstverlening. Aangezien Stripe een wereldwijd bedrijf is, kunnen gegevens ook worden opgeslagen in elk land waar Stripe diensten aanbiedt. Dit betekent dat gegevens ook buiten uw land kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

Houd er rekening mee dat bij gebruik van deze tool uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (inclusief de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens mogen niet zomaar worden doorgegeven aan onveilige derde landen, daar worden opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties (zoals EU-modelcontractbepalingen) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener zijn.

U heeft altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als je vragen hebt, kun je ook te allen tijde contact opnemen met het Stripe-team via https://support.stripe.com/contact/email .

U kunt cookies die Stripe gebruikt voor zijn functies in uw browser verwijderen, uitschakelen of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

legale basis

Naast de conventionele bank-/kredietinstellingen bieden wij ook de betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung aan voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO). Het succesvolle gebruik van de dienst vereist ook uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO), voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is voor het gebruik.

Stripe verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Stripe gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Stripe om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

We hebben je nu een algemeen overzicht gegeven van hoe Stripe gegevens verwerkt en opslaat. Als u nog meer en nauwkeurigere informatie wilt krijgen, helpt de gedetailleerde Stripe-verklaring inzake gegevensbescherming op https://stripe.com/at/privacy u  als een goede bron.

Privacybeleid voor onmiddellijke overdracht

Samenvatting van het privacybeleid van Sofortüberweisung
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Het betalingsproces op onze website optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens
Meer details vindt u hieronder in de verklaring inzake gegevensbescherming
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden bewaard binnen de wettelijke bewaartermijn
⚖️ Rechtsgrond: Artikel 6 (1) (c) AVG (wettelijke verplichting), Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is een "onmiddellijke overdracht"?

Op onze website bieden wij de betaalmethode "Sofortüberweisung" van Sofort GmbH aan voor girale betaling. Sofort GmbH is sinds 2014 eigendom van het Zweedse bedrijf Klarna, maar is gevestigd in Duitsland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Als u besluit deze betaalmethode te gebruiken, worden ook persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH of Klarna doorgegeven, daar opgeslagen en verwerkt. Met deze gegevensbeschermingstekst geven wij u een overzicht van de gegevensverwerking door Sofort GmbH.

Sofortüberweisung is een online betalingssysteem waarmee u een bestelling kunt plaatsen via internetbankieren. De betalingsverwerking wordt uitgevoerd door Sofort GmbH en we ontvangen onmiddellijk informatie over de gedane betaling. Elke gebruiker met een actieve online bankrekening met PIN en TAN kan deze methode gebruiken. Slechts enkele banken ondersteunen deze betaalmethode nog niet.

Waarom gebruiken we "Sofortüberweisung" op onze website?

Ons doel met onze website en onze geïntegreerde webshop is om u de best mogelijke service te bieden. Naast de algehele ervaring op de website en onze aanbiedingen, omvat dit ook een vlotte, snelle en veilige betalingsverwerking voor uw bestellingen. Om dit te garanderen, gebruiken we "Sofortüberweisung" als betalingssysteem.

Welke gegevens worden door "Sofortüberweisung" opgeslagen?

Als u een directe overboeking uitvoert via de Sofort/Klarna-service, worden gegevens zoals naam, rekeningnummer, bankcode, onderwerp, bedrag en datum opgeslagen op de servers van het bedrijf. Deze gegevens ontvangen wij ook via de betalingsbevestiging.

Als onderdeel van de controle van de rekeningdekking controleert Sofort GmbH of uw rekeningsaldo en roodstand het betalingsbedrag dekken. In sommige gevallen wordt ook gecontroleerd of instantoverschrijvingen de afgelopen 30 dagen met succes zijn uitgevoerd. Verder worden uw gebruikersidentificatie (zoals gebruikersnummer of contractnummer) in verkorte (“gehashte”) vorm en uw IP-adres verzameld en opgeslagen. Bij SEPA-overboekingen worden ook de BIC en IBAN bewaard.

Volgens het bedrijf worden er geen andere persoonlijke gegevens (zoals rekeningsaldi, verkoopgegevens, kredietlimieten, rekeninglijsten, mobiele telefoonnummers, authenticatiecertificaten, beveiligingscodes of PIN/TAN) verzameld, opgeslagen of doorgegeven aan derden.

Sofortüberweisung gebruikt ook cookies om onze eigen dienst gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer u een product bestelt, wordt u doorgestuurd naar de website van Sofort of Klarna. Na een succesvolle betaling wordt u doorgestuurd naar onze bedankpagina. De volgende drie cookies worden hier geplaatst:

Naam: SOFUEB
Waarde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7311852399-5
Doel: Deze cookie slaat uw sessie-ID op.
Vervaldatum: nadat de browsersessie is beëindigd

Naam: Gebruiker[user_cookie_rules]
waarde: 1
Doel: Deze cookie slaat uw toestemming voor het gebruik van cookies op.
Vervaldatum: na 10 jaar

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.69759879.1589470706
Doel: analytics.js gebruikt standaard de _ga-cookie om de gebruikers-ID op te slaan. Kortom, het dient om onderscheid te maken tussen websitebezoekers. Dit is een cookie van Google Analytics.
Vervaldatum: na 2 jaar

Let op: De hier vermelde cookies pretenderen niet volledig te zijn. Het is altijd mogelijk dat Sofortüberweisung ook andere cookies gebruikt.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Alle verzamelde gegevens worden bewaard binnen de wettelijke bewaartermijn. Deze verplichting kan drie tot tien jaar duren.

Klarna/Sofort GmbH probeert alleen gegevens op te slaan binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER). Als gegevens worden overgedragen buiten de EU/EER, moet de gegevensbescherming voldoen aan de AVG en moet het land in een EU-adequaatheidsbesluit zijn opgenomen.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door Klarna op elk moment intrekken. U heeft altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u eenvoudig contact opnemen met het gegevensbeschermingsteam van het bedrijf door een e-mail te sturen naar datenschutz@sofort.com.

U kunt eventuele cookies die door Sofortüberweisung worden gebruikt in uw browser beheren, verwijderen of deactiveren. Dit werkt op verschillende manieren, afhankelijk van uw voorkeursbrowser. De volgende instructies laten zien hoe u cookies kunt beheren in de meest voorkomende browsers:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

legale basis

Naast de conventionele bank-/kredietinstellingen bieden wij ook de betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung aan voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO). Het succesvolle gebruik van de dienst vereist ook uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO), voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is voor het gebruik.

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door het bedrijf Sofort GmbH, raden wij u de verklaring inzake gegevensbescherming aan op https://www.sofort.de/datenschutz.html .

Facebook-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Facebook
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals klantgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in de verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: totdat de gegevens niet langer bruikbaar zijn voor de doeleinden van Facebook
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn Facebook-tools?

We gebruiken geselecteerde Facebook-tools op onze website. Facebook is een netwerk voor sociale media dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Deze tools stellen ons in staat om u en mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten het best mogelijke aanbod te bieden.

Als er gegevens van u worden verzameld en doorgestuurd via onze ingebouwde Facebook-elementen of via onze Facebook-pagina (fanpagina), hebben zowel wij als Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor. Facebook is als enige verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze gegevens. Onze gedeelde toezeggingen zijn ook vastgelegd in een openbaar beschikbare overeenkomst op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Hierin staat bijvoorbeeld dat we je duidelijk moeten informeren over het gebruik van Facebook-tools op onze site. Bovendien zijn we er ook verantwoordelijk voor dat de tools veilig in onze website worden geïntegreerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook daarentegen is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van bijvoorbeeld Facebook-producten. Als u vragen heeft over het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf. Als u de vraag aan ons stelt, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende tools van Facebook, welke gegevens naar Facebook worden gestuurd en hoe je deze gegevens kunt verwijderen.

Naast vele andere producten biedt Facebook ook de zogenaamde “Facebook Business Tools” aan. Dit is de officiële naam van Facebook. Maar aangezien de term nauwelijks bekend is, hebben we besloten ze gewoon Facebook-tools te noemen. Deze omvatten onder meer:

 • Facebook-pixel

 • sociale plug-ins (zoals de knop "Vind ik leuk" of "Delen")

 • Facebook-login

 • Accountkit

 • API's (programmeerinterface)

 • SDK's (verzameling programmeertools)

 • Platformintegraties

 • plug-ins

 • codes

 • specificaties:

 • documentatie

 • Technologieën en diensten

Via deze tools breidt Facebook zijn diensten uit en heeft het de mogelijkheid om informatie te ontvangen over gebruikersactiviteiten buiten Facebook.

Waarom gebruiken we Facebook-tools op onze website?

We willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van advertenties (Facebook ads) kunnen we precies deze mensen bereiken. Om gebruikers passende advertenties te kunnen tonen, heeft Facebook echter informatie nodig over de wensen en behoeften van mensen. Op onze website wordt informatie over gebruikersgedrag (en contactgegevens) aan het bedrijf ter beschikking gesteld. Hierdoor verzamelt Facebook betere gebruikersgegevens en kan het geïnteresseerden passende advertenties tonen over onze producten of diensten. De tools maken zo advertentiecampagnes op maat op Facebook mogelijk.

Facebook noemt gegevens over uw gedrag op onze website “evenementgegevens”. Deze worden ook gebruikt voor meet- en analysediensten. Zo kan Facebook namens ons "campagnerapporten" maken over het effect van onze advertentiecampagnes. Verder krijgen we door analyses beter inzicht in hoe je onze diensten, website of producten gebruikt. Daarom gebruiken we een aantal van deze tools om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. U kunt de sociale plug-ins bijvoorbeeld gebruiken om inhoud op onze site rechtstreeks op Facebook te delen.

Welke gegevens worden door Facebook-tools opgeslagen?

Door gebruik te maken van individuele Facebook-tools kunnen persoonlijke gegevens (klantgegevens) naar Facebook worden verzonden. Afhankelijk van de gebruikte tools kunnen klantgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en IP-adres worden meegestuurd.

Facebook gebruikt deze informatie om de gegevens te matchen met de gegevens die het van jou heeft (als je lid bent van Facebook). Voordat klantgegevens naar Facebook worden verzonden, vindt er een zogenaamde "hashing" plaats. Dit betekent dat een dataset van elke grootte wordt omgezet in een tekenreeks. Dit wordt ook gebruikt om gegevens te versleutelen.

Naast de contactgegevens worden ook "evenementgegevens" verzonden. "Evenementgegevens" betekent de informatie die we over u ontvangen op onze website. Bijvoorbeeld welke subpagina's je bezoekt of welke producten je bij ons koopt. Facebook deelt de informatie die het ontvangt niet met derden (zoals adverteerders) tenzij het bedrijf expliciete toestemming heeft of wettelijk verplicht is om dit te doen. "Evenementgegevens" kunnen ook worden gekoppeld aan contactgegevens. Hierdoor kan Facebook beter gepersonaliseerde advertenties aanbieden. Na het reeds genoemde matchingsproces verwijdert Facebook de contactgegevens weer.

Om advertenties geoptimaliseerd te kunnen leveren, gebruikt Facebook de evenementgegevens alleen als deze zijn gecombineerd met andere gegevens (die op een andere manier door Facebook zijn verzameld). Facebook gebruikt deze evenementgegevens ook voor veiligheids-, beschermings-, ontwikkelings- en onderzoeksdoeleinden. Veel van deze gegevens worden via cookies aan Facebook doorgegeven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gegevens of informatie in browsers op te slaan. Afhankelijk van de gebruikte tools en of je lid bent van Facebook, wordt er een ander aantal cookies in je browser aangemaakt. In de beschrijvingen van de afzonderlijke Facebook-tools gaan we dieper in op individuele Facebook-cookies. Algemene informatie over het gebruik van Facebook-cookies vindt u ook op https://www.facebook.com/policies/cookies .

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Facebook bewaart in principe gegevens totdat deze niet meer nodig zijn voor de eigen diensten en Facebook-producten. Facebook heeft servers over de hele wereld waar zijn gegevens worden opgeslagen. Klantgegevens worden echter binnen 48 uur na vergelijking met uw eigen gebruikersgegevens verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

De gegevens worden alleen volledig verwijderd als u uw Facebook-account volledig verwijdert. En zo werkt het verwijderen van je Facebook-account:

1) Klik op Instellingen aan de rechterkant van Facebook.

2) Klik vervolgens op "Uw Facebook-gegevens" in de linkerkolom.

3) Klik nu op "Deactiveren en verwijderen".

4) Selecteer nu "Account verwijderen" en klik vervolgens op "Volgende en account verwijderen"

5) Voer nu uw wachtwoord in, klik op "Volgende" en vervolgens op "Account verwijderen"

De gegevens die Facebook via onze site ontvangt, worden onder meer opgeslagen via cookies (bijvoorbeeld in het geval van social plug-ins). In uw browser kunt u individuele of alle cookies deactiveren, verwijderen of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd laat weten wanneer er een cookie moet worden geplaatst. U kunt voor elke individuele cookie beslissen of u deze toestaat of niet.

legale basis

Als u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde Facebook-tools, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) AVG). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG) in een snelle en effectieve communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. We gebruiken de tools echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale-mediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring over cookies goed door te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van Facebook te raadplegen.

Facebook verwerkt onder meer ook gegevens in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Facebook om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

We hopen u hiermee de belangrijkste informatie over het gebruik en de gegevensverwerking door de Facebook-tools te hebben gegeven. Als u meer wilt weten over hoe Facebook uw gegevens gebruikt, raden wij u de gegevensrichtlijnen aan op https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Instagram-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Instagram
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in de verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Bewaartermijn: totdat Instagram de gegevens niet meer nodig heeft voor haar doeleinden
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Instagram?

We hebben Instagram-functies op onze website geïntegreerd. Instagram is een socialemediaplatform dat wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Facebook Inc. en is een van de Facebook-producten. Het insluiten van Instagram-inhoud op onze website wordt insluiten genoemd. Hierdoor kunnen wij u content zoals buttons, foto's of video's van Instagram direct op onze website laten zien. Als u webpagina's op onze website oproept die een geïntegreerde Instagram-functie hebben, worden gegevens naar Instagram verzonden, opgeslagen en verwerkt. Instagram gebruikt dezelfde systemen en technologieën als Facebook. Uw gegevens worden dus door alle Facebook-bedrijven verwerkt.

Hieronder willen we je uitgebreider inzicht geven in waarom Instagram gegevens verzamelt, om welke gegevens het gaat en hoe je de gegevensverwerking grotendeels kunt sturen. Aangezien Instagram eigendom is van Facebook Inc., halen wij onze informatie enerzijds uit de Instagram-richtlijnen, maar anderzijds ook uit de Facebook-gegevensrichtlijnen.

Instagram is een van de meest bekende sociale medianetwerken ter wereld. Instagram combineert de voordelen van een blog met de voordelen van audiovisuele platforms zoals YouTube of Vimeo. Je kunt foto's en korte video's uploaden naar "Insta" (zoals veel gebruikers het platform terloops noemen), ze bewerken met verschillende filters en ze ook delen op andere sociale netwerken. En als je zelf niet actief wilt zijn, kun je gewoon andere interessante gebruikers volgen.

Waarom gebruiken we Instagram op onze website?

Instagram is het social media platform dat de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. En natuurlijk reageerden wij ook op deze hausse. We willen dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt op onze website. Een gevarieerde voorbereiding van onze content is daarom voor ons vanzelfsprekend. De ingebouwde Instagram-functies stellen ons in staat om onze inhoud te verrijken met nuttige, grappige of opwindende inhoud uit de Instagram-wereld. Aangezien Instagram een dochteronderneming van Facebook is, kunnen de verzamelde gegevens ook nuttig zijn voor gepersonaliseerde reclame op Facebook. Op deze manier komen onze advertenties alleen bij mensen die echt geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten.

Instagram gebruikt de verzamelde gegevens ook voor meet- en analysedoeleinden. We krijgen samengevatte statistieken en dus meer inzicht in uw wensen en interesses. Het is belangrijk op te merken dat deze rapporten u niet persoonlijk identificeren.

Welke gegevens worden door Instagram opgeslagen?

Wanneer u een van onze pagina's tegenkomt met ingebouwde Instagram-functies (zoals Instagram-afbeeldingen of plug-ins), maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van Instagram. Gegevens worden naar Instagram verzonden, opgeslagen en verwerkt. Dit is ongeacht of je een Instagram-account hebt of niet. Dit omvat informatie over onze website, over uw computer, over gedane aankopen, over advertenties die u ziet en hoe u ons aanbod gebruikt. Verder worden ook de datum en tijd van je interactie met Instagram opgeslagen. Als je een Instagram-account hebt of bent ingelogd, slaat Instagram aanzienlijk meer gegevens over jou op.

Facebook maakt onderscheid tussen klantgegevens en gebeurtenisgegevens. We gaan ervan uit dat dit bij Instagram ook zo is. Klantgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en IP-adres. Deze klantgegevens worden alleen naar Instagram verzonden als deze vooraf zijn "gehasht". Hashing betekent het omzetten van een record in een string. Hiermee kunt u de contactgegevens versleutelen. Bovendien worden ook de hierboven genoemde "gebeurtenisgegevens" verzonden. Facebook – en dus ook Instagram – verstaat onder “evenementgegevens” gegevens over uw gebruikersgedrag. Ook kan het voorkomen dat contactgegevens worden gecombineerd met evenementgegevens. De verzamelde contactgegevens worden vergeleken met de gegevens die Instagram al van je heeft.

De verzamelde gegevens worden via kleine tekstbestanden (cookies) naar Facebook verzonden, die meestal in uw browser worden geplaatst. Afhankelijk van de gebruikte Instagram-functies en of je zelf een Instagram-account hebt, worden verschillende hoeveelheden gegevens opgeslagen.

We gaan ervan uit dat de gegevensverwerking op Instagram hetzelfde werkt als op Facebook. Dit betekent: als je een Instagram-account hebt of www.instagram.com hebt bezocht, heeft Instagram minimaal één cookie geplaatst. Als dit het geval is, stuurt uw browser informatie naar Instagram via de cookie zodra u in contact komt met een Instagram-functie. Deze gegevens worden uiterlijk na 90 dagen (na vergelijking) gewist of weer geanonimiseerd. Hoewel we intensief met de gegevensverwerking van Instagram zijn omgegaan, kunnen we niet precies zeggen welke gegevens Instagram verzamelt en opslaat.

Hieronder laten we u cookies zien die in ieder geval in uw browser worden geplaatst wanneer u op een Instagram-functie klikt (zoals een knop of een Insta-afbeelding). In onze test gaan we ervan uit dat je geen Instagram-account hebt. Als je bent ingelogd op Instagram, worden er natuurlijk aanzienlijk meer cookies in je browser geplaatst.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: csrftoken
Waard: ""
Doel: Deze cookie wordt om veiligheidsredenen met grote waarschijnlijkheid ingesteld om vervalsing van verzoeken te voorkomen. Nauwkeuriger konden we het echter niet te weten komen.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: mid
Waard: ""
Doel: Instagram plaatst deze cookie om haar eigen diensten en aanbiedingen op en buiten Instagram te optimaliseren. De cookie definieert een unieke gebruikers-ID.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: fbsr_311852399124024
Waarde: geen informatie
Doel: Deze cookie slaat het inlogverzoek op voor gebruikers van de Instagram-app.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: rur
Waarde: ATN
Doel: Dit is een Instagram-cookie die zorgt voor functionaliteit op Instagram.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: urlgen
Waarde: “{”194.96.75.33”:1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe311852399”
Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor Instagram-marketingdoeleinden.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Let op: we kunnen hier geen volledigheid claimen. Welke cookies in het individuele geval worden geplaatst, hangt af van de ingebouwde functies en uw gebruik van Instagram.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Instagram deelt de informatie die het ontvangt tussen de Facebook-bedrijven met externe partners en met mensen met wie je contact maakt over de hele wereld. De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met ons eigen gegevensbeleid. Onder andere om veiligheidsredenen worden uw gegevens op Facebook-servers over de hele wereld verspreid. De meeste van deze servers bevinden zich in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op informatie, overdraagbaarheid, correctie en verwijdering van uw gegevens. Je kunt je gegevens beheren in de Instagram-instellingen. Als je je gegevens op Instagram volledig wilt wissen, moet je je Instagram-account permanent verwijderen.

En zo werkt het verwijderen van Instagram-accounts:

Open eerst de Instagram-app. Ga op je profielpagina naar beneden en klik op "Helpcentrum". U bent nu op de website van het bedrijf. Klik op de webpagina op "Account beheren" en klik vervolgens op "Uw account verwijderen".

Als je je account volledig verwijdert, verwijdert Instagram berichten zoals je foto's en statusupdates. Informatie die andere mensen over u hebben gedeeld, maakt geen deel uit van uw account en wordt daarom niet verwijderd.

Zoals hierboven al vermeld, slaat Instagram uw gegevens voornamelijk op via cookies. U kunt deze cookies in uw browser beheren, deactiveren of verwijderen. Beheer werkt altijd een beetje anders, afhankelijk van uw browser. Hier tonen we u de instructies voor de belangrijkste browsers.

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook in principe zo instellen dat u altijd op de hoogte bent wanneer er een cookie moet worden geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

legale basis

Als u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde sociale-media-elementen, is deze toestemming de rechtsgrond voor gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) AVG). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG) in een snelle en effectieve communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Wij gebruiken de geïntegreerde social media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. De meeste sociale-mediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring over cookies goed door te lezen en de privacyverklaring of het cookiebeleid van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

Instagram en Facebook verwerken onder andere ook gegevens in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Facebook gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Facebook om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

We hebben geprobeerd je de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking door Instagram te geven. Op https://help.instagram.com/519522125107875
je kunt meer te weten komen over het gegevensbeleid van Instagram.

Audio & Video

Samenvatting van het audio- en videoprivacybeleid
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vindt u hieronder in de relevante gegevensbeschermingsteksten.
📅 Duur van opslag: Gegevens worden over het algemeen bewaard zolang dit nodig is voor het doel van de service
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn audio- en video-elementen?

We hebben audio- en video-elementen op onze website opgenomen, zodat u rechtstreeks vanaf onze website video's kunt bekijken of naar muziek/podcasts kunt luisteren. Inhoud wordt geleverd door serviceproviders. Alle inhoud wordt daarom ook verkregen van de bijbehorende servers van de providers.

Dit zijn geïntegreerde functionele elementen van platforms zoals YouTube, Vimeo of Spotify. Het gebruik van deze portals is meestal gratis, maar content kan ook tegen betaling worden gepubliceerd. Met behulp van deze geïntegreerde elementen kunt u de betreffende inhoud via onze website beluisteren of bekijken.

Als u audio- of video-elementen op onze website gebruikt, kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan de dienstverleners worden doorgegeven, verwerkt en opgeslagen.

Waarom gebruiken we audio- en video-elementen op onze website?

Uiteraard willen wij u op onze website van het beste aanbod voorzien. En we zijn ons ervan bewust dat inhoud niet langer alleen wordt overgebracht in tekst en statische afbeeldingen. In plaats van u alleen een link naar een video te geven, bieden wij u audio- en videoformaten direct op onze website aan die vermakelijk of informatief zijn, en idealiter beide. Dit breidt onze service uit en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Zo bieden wij naast onze teksten en afbeeldingen ook video- en/of audiocontent aan.

Welke gegevens worden door audio- en video-elementen opgeslagen?

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die bijvoorbeeld een ingesloten video heeft, maakt uw server verbinding met de server van de serviceprovider. Uw gegevens worden ook overgedragen aan de externe provider en daar opgeslagen. Sommige gegevens worden verzameld en opgeslagen, ongeacht of u een account bij de derde partij hebt of niet. Dit omvat meestal uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en andere algemene informatie over uw apparaat. Bovendien verzamelen de meeste providers ook informatie over uw webactiviteit. Dit omvat sessieduur, bouncepercentage, op welke knop u hebt geklikt of welke website u gebruikt om de service te gebruiken. Al deze informatie wordt meestal opgeslagen via cookies of pixeltags (ook wel webbakens genoemd). Gepseudonimiseerde gegevens worden meestal opgeslagen in cookies in uw browser. Welke gegevens er precies worden opgeslagen en verwerkt, kunt u altijd vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende aanbieder.

Duur van gegevensverwerking

Hoe lang de gegevens precies op de servers van de externe providers worden opgeslagen, kunt u hieronder in de gegevensbeschermingstekst van de betreffende tool of in de gegevensbeschermingsverklaring van de provider vinden. In principe worden persoonsgegevens alleen verwerkt zolang dit absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of producten. Dit geldt meestal ook voor externe aanbieders. In de meeste gevallen kunt u ervan uitgaan dat bepaalde gegevens meerdere jaren op servers van derden worden bewaard. Gegevens kunnen voor verschillende tijdsduur worden opgeslagen, vooral in cookies. Sommige cookies worden al verwijderd na het verlaten van de website, andere kunnen meerdere jaren in uw browser worden bewaard.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of externe providers op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook het verzamelen van gegevens door cookies voorkomen door de cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de herroeping blijft onaangetast.

Aangezien de geïntegreerde audio- en videofuncties op onze site meestal ook cookies gebruiken, dient u ook onze algemene verklaring inzake gegevensbescherming over cookies te lezen. Meer informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve derde partijen.

legale basis

Als u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde audio- en video-elementen, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) AVG). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG) in een snelle en effectieve communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. We gebruiken de geïntegreerde audio- en video-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Spotify-privacybeleid

We gebruiken Spotify, een tool voor muziek en podcasts, op onze website. Dienstverlener is het Zweedse bedrijf Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Zweden. Meer informatie over de gegevens die door Spotify worden verwerkt, vindt u in het privacybeleid op https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ .

SoundCloud-privacybeleid

Samenvatting van het SoundCloud-privacybeleid
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Duur van opslag: Gegevens worden over het algemeen bewaard zolang dit nodig is voor het doel van de service
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is SoundCloud?

Op onze website gebruiken we functies (widgets) van het sociale medianetwerk SoundCloud van SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland. Je herkent de widgets aan het bekende oranje logo. Door gebruik te maken van functies zoals het afspelen van muziek, worden gegevens naar SoundCloud verzonden, opgeslagen en geëvalueerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring laten we u zien om welke gegevens het gaat, waarom we SoundCloud gebruiken en hoe u uw gegevens of gegevensoverdracht kunt beheren of voorkomen.

Het social media netwerk SoundCloud is een online muziekplatform voor het uitwisselen en distribueren van audiobestanden. Muzikanten of podcasters bieden hun audiobestanden aan om te downloaden op SoundCloud. U kunt de audiobestanden ook insluiten op andere websites met SoundCloud. En dat is precies wat we deden. Typisch voor SoundCloud zijn de grafische weergaven van de audiobestanden in golfvorm en de commentaarbalk. Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment naar muziekstukken of podcasts luisteren en er commentaar op geven.

Waarom gebruiken we SoundCloud op onze website?

Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn op onze website. Daarmee bedoelen we niet alleen onze producten of diensten. Algemene klantenservice omvat ook hoe comfortabel u zich op onze website voelt en hoe nuttig onze website voor u is. Dankzij de ingebouwde SoundCloud-afspeelfunctie kunnen we akoestische content direct en gratis aan je leveren. U hoeft niet eerst een link te volgen om een audiobestand te beluisteren, u kunt direct aan de slag op onze website.

Welke gegevens worden op SoundCloud opgeslagen?

Zodra je een van onze websites bezoekt die een ingebouwde widget heeft (Like of Share-knop of afspeelfunctie), maakt je browser verbinding met een SoundCloud-server. Gegevens kunnen van u worden overgedragen naar SoundCloud, waar ze kunnen worden beheerd en opgeslagen. Zo leert SoundCloud bijvoorbeeld uw IP-adres en welke pagina (in dit geval de onze) u wanneer heeft bezocht. Als u een SoundCloud-account hebt en bent ingelogd terwijl u op onze website surft, worden de verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw account/account toegewezen. Je kunt dit alleen voorkomen door uit te loggen bij SoundCloud terwijl je op onze website bent. In de cookies worden naast bovenstaande informatie ook gegevens over uw gebruikersgedrag opgeslagen. Telkens wanneer u bijvoorbeeld op een knop klikt, een muziekstuk afspeelt of pauzeert, wordt deze informatie in de cookies opgeslagen. De widget of SoundCloud kan u dus herkennen en soms wordt de widget ook gebruikt om u van gepersonaliseerde inhoud te voorzien. SoundCloud gebruikt niet alleen eigen cookies, maar ook cookies van derde partijen zoals Facebook of Google Analytics. Deze cookies worden door het bedrijf gebruikt om meer informatie te verkrijgen over uw gedrag op externe websites en het eigen platform. Als websitebeheerder ontvangen wij geen informatie over uw gebruikersgedrag van de cookies die door SoundCloud worden gebruikt. De gegevensoverdracht en dus ook de informatie over technische apparaten en uw gedrag op de website vindt plaats tussen u en SoundCloud.

Hieronder tonen we cookies die worden ingesteld wanneer je naar een website gaat die SoundCloud-functies heeft geïntegreerd. Deze lijst is slechts een voorbeeld van mogelijke cookies en kan niet claimen volledig te zijn. In dit voorbeeld heeft de gebruiker geen SoundCloud-account:

Naam: sc_anonymous_id
Waarde: 208165-986996-398971-423805311852399-0
Doel: Deze cookie maakt het mogelijk om bestanden of andere inhoud in websites te integreren en slaat een gebruikers-ID op.
Vervaldatum: na 10 jaar

annotatie:
De cookie sc_anonymous_id wordt direct ingesteld wanneer je op een van onze websites bent die een ingebouwde Soundcloud-functie heeft. U hoeft nog geen interactie met de functie te hebben.

Naam: __qca
Waarde: P0-1223379886-1579605792812311852399-7
Doel: Deze cookie is een cookie van een derde partij van Quantcast en verzamelt gegevens zoals hoe vaak je de site bezoekt of hoe lang je op de site blijft. De verzamelde informatie wordt vervolgens gedeeld met SoundCloud.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: Slocale
Waarde: de
Doel: De cookie slaat de door u ingestelde taalinstelling op.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: _soundcloud_session
Waard: /
Doel: We hebben geen specifieke informatie over deze cookie kunnen achterhalen.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: _session_auth_key
Waard: /
Doel: Met behulp van de cookie kan sessie-informatie (d.w.z. gebruikersgedrag) worden opgeslagen en een klantverzoek worden geauthenticeerd.
Vervaldatum: na 10 jaar

SoundCloud gebruikt ook andere cookies van derden, zoals _fbp, _ga, gid van Facebook en Google Analytics. SoundCloud gebruikt alle informatie die in de cookies is opgeslagen om haar eigen diensten te verbeteren en om gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

De verzamelde gegevens blijven in principe bewaard bij SoundCloud zolang er een gebruikersaccount is of zolang het nodig is voor SoundCloud om zakelijke doelen te bereiken. Hoe lang het precies wordt bewaard, hangt af van de context en wettelijke verplichtingen. Ook als je geen account hebt en er persoonsgegevens zijn opgeslagen, heb je het recht om gegevenswissing aan te vragen.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

Als je een SoundCloud-account hebt, kun je de gegevensverwerking beheren of je hele account verwijderen via "Instellingen". U kunt cookies echter ook in uw browser beheren, verwijderen of deactiveren volgens uw vereisten. De aanpak hangt altijd af van de browser die u gebruikt. Als u besluit cookies te verwijderen of uit te schakelen, houd er dan rekening mee dat mogelijk niet alle functies beschikbaar zijn. De onderstaande instructies vertellen u hoe u cookies in uw browser kunt beheren, verwijderen of uitschakelen.

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

legale basis

Als u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde SoundCloud-elementen, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) AVG). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG) in een snelle en effectieve communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. We gebruiken de geïntegreerde SoundCloud-elementen echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. SoundCloud plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring over cookies goed door te lezen en de privacyverklaring of het cookiebeleid van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

We hopen je hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van het verkeer via SoundCloud. Als u meer wilt weten over de richtlijnen voor gegevensbescherming en de algemene verwerking van gegevens door SoundCloud, raden we de verklaring inzake gegevensbescherming van het bedrijf aan op https://soundcloud.com/pages/privacy .

Vimeo-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Vimeo
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Duur van opslag: Gegevens worden over het algemeen bewaard zolang dit nodig is voor het doel van de service
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Vimeo?

We gebruiken ook video's van Vimeo op onze website. Het videoportaal wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Met behulp van een plug-in kunnen wij u direct op onze website interessant videomateriaal laten zien. Bepaalde gegevens kunnen van u worden overgedragen aan Vimeo. In deze gegevensbeschermingsverklaring laten we u zien om welke gegevens het gaat, waarom we Vimeo gebruiken en hoe u uw gegevens en gegevensoverdracht kunt beheren of voorkomen.

Vimeo is een videoplatform dat werd opgericht in 2004 en sinds 2007 videostreaming in HD-kwaliteit levert. Sinds 2015 is het ook mogelijk om in 4k Ultra HD te streamen. De portal kan gratis worden gebruikt, maar er kan ook betaalde content worden gepubliceerd. In vergelijking met marktleider YouTube geeft Vimeo prioriteit aan hoogwaardige content. Enerzijds biedt het portaal veel artistieke inhoud zoals muziekvideo's en korte films, maar anderzijds bevat het ook interessante documentatie over een breed scala aan onderwerpen.

Waarom gebruiken we Vimeo op onze website?

Het doel van onze website is om u de best mogelijke inhoud te bieden. En zo laagdrempelig mogelijk. Pas als dat gelukt is, zijn we tevreden over onze service. De videodienst Vimeo helpt ons om dit doel te bereiken. Vimeo biedt ons de mogelijkheid om u direct op onze website hoogwaardige content te presenteren. In plaats van je alleen een link naar een interessante video te geven, kun je de video meteen bij ons bekijken. Dit breidt onze service uit en maakt het voor u gemakkelijker om toegang te krijgen tot interessante inhoud. Naast onze teksten en afbeeldingen bieden wij ook videocontent aan.

Welke gegevens worden opgeslagen op Vimeo?

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt met een ingebouwde Vimeo-video, maakt uw browser verbinding met de Vimeo-servers. Dit resulteert in een gegevensoverdracht. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt op de servers van Vimeo. Ongeacht of je een Vimeo-account hebt of niet, Vimeo verzamelt gegevens over jou. Dit omvat uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, uw besturingssysteem of zeer elementaire apparaatinformatie. Verder slaat Vimeo informatie op over van welke website je gebruik maakt van de Vimeo-dienst en welke acties (webactiviteiten) je op onze website uitvoert. Deze webactiviteiten omvatten bijvoorbeeld sessieduur, bouncepercentage of welke knop je hebt geklikt op onze website met de ingebouwde Vimeo-functie. Vimeo kan deze acties volgen en opslaan met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als je als geregistreerd lid bent ingelogd op Vimeo, kunnen er meestal meer gegevens worden verzameld omdat er mogelijk al meer cookies in je browser zijn geplaatst. Daarnaast worden uw handelingen op onze website direct gekoppeld aan uw Vimeo-account. Om dit te voorkomen, moet u tijdens het "surfen" op onze website uitloggen bij Vimeo.

Hieronder tonen we u cookies die door Vimeo worden geplaatst wanneer u zich op een website bevindt met een geïntegreerde Vimeo-functie. Deze lijst is niet uitputtend en gaat ervan uit dat je geen Vimeo-account hebt.

Naam: speler
Waard: ""
Doel: Deze cookie slaat uw instellingen op voordat u een ingesloten Vimeo-video afspeelt. De volgende keer dat u een Vimeo-video bekijkt, keert u terug naar uw voorkeursinstellingen.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: vuid
Waarde: pl1046149876.614422590311852399-4
Doel: Deze cookie verzamelt informatie over uw acties op websites die een Vimeo-video hebben ingesloten.
Vervaldatum: na 2 jaar

Let op: deze twee cookies worden altijd geplaatst wanneer u zich op een website bevindt met een ingesloten Vimeo-video. Als je de video bekijkt en op de knop klikt, bijvoorbeeld om de video te "delen" of "liken", worden er verdere cookies geplaatst. Dit zijn ook cookies van derden, zoals:  _ga of _gat_UA-76641-8 van Google Analytics of _fbp van Facebook. Welke cookies hier precies worden geplaatst, hangt af van uw interactie met de video.

De volgende lijst toont een fragment van mogelijke cookies die worden ingesteld wanneer u de Vimeo-video gebruikt:

Naam: _abexps
Waarde: %5B%5D
Doel: Deze Vimeo-cookie helpt Vimeo om de door jou gemaakte instellingen te onthouden. Dit kan bijvoorbeeld een vooraf ingestelde taal, een regio of een gebruikersnaam zijn. Over het algemeen slaat de cookie gegevens op over hoe u Vimeo gebruikt.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: continuous_play_v3
waarde: 1
Doel: Deze cookie is een first-party cookie van Vimeo. De cookie verzamelt informatie over hoe u de Vimeo-service gebruikt. De cookie wordt bijvoorbeeld opgeslagen wanneer u een video pauzeert en opnieuw afspeelt.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.1522249635.1578401280311852399-7
Doel: Deze cookie is een cookie van een derde partij van Google. Analytics.js gebruikt standaard de _ga-cookie om de gebruikers-ID op te slaan. Kortom, het dient om onderscheid te maken tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gcl_au
Waarde: 1.1.770887836.1578401279311852399-3
Doel: Deze third-party cookie van Google AdSense wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te verbeteren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _fbp
Waarde: fb.1.1578401280585.310434968
Doel: Dit is een Facebook-cookie. Deze cookie wordt gebruikt om advertenties of advertentieproducten van Facebook of andere adverteerders weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Vimeo gebruikt deze gegevens onder meer om de eigen dienstverlening te verbeteren, met u te communiceren en om eigen gerichte reclamemaatregelen vast te stellen. Vimeo benadrukt op haar website dat alleen first-party cookies (d.w.z. cookies van Vimeo zelf) worden gebruikt voor embedded video's zolang je geen interactie hebt met de video.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Het hoofdkantoor van Vimeo is gevestigd in White Plains, in de staat New York (VS). De diensten worden echter wereldwijd aangeboden. Het bedrijf maakt gebruik van computersystemen, databases en servers in de VS en ook in andere landen. Uw gegevens kunnen dus ook worden opgeslagen en verwerkt op servers in Amerika. De gegevens blijven bij Vimeo bewaard totdat het bedrijf geen economische reden meer heeft om ze op te slaan. Dan worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

U heeft altijd de mogelijkheid om cookies in uw browser naar uw wensen te beheren. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat Vimeo cookies instelt en dus informatie over u verzamelt, kunt u cookies op elk moment in uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Dit werkt een beetje anders, afhankelijk van de browser. Houd er rekening mee dat na het deactiveren/verwijderen van cookies, verschillende functies mogelijk niet meer volledig beschikbaar zijn. De volgende instructies laten u zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren of verwijderen.

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u een geregistreerd Vimeo-lid bent, kunt u ook de cookies beheren die worden gebruikt in de Vimeo-instellingen.

legale basis

Als u ermee akkoord bent gegaan dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde Vimeo-elementen, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) AVG). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG) in een snelle en effectieve communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. We gebruiken de geïntegreerde Vimeo-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Vimeo plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring over cookies goed door te lezen en de privacyverklaring of het cookiebeleid van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

Vimeo verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Vimeo gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Vimeo om te voldoen aan het EU-gegevensbeschermingsniveau bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Meer informatie over het gebruik van cookies op Vimeo vindt u op https://vimeo.com/cookie_policy , informatie over gegevensbescherming bij Vimeo vindt u op  https://vimeo.com/privacy  lezen.

YouTube-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van YouTube
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Duur van opslag: Gegevens worden over het algemeen bewaard zolang dit nodig is voor het doel van de service
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is YouTube?

We hebben YouTube-video's ingesloten op onze website. Hierdoor kunnen wij u interessante video's direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een pagina van onze website oproept die een ingesloten YouTube-video heeft, maakt uw browser automatisch verbinding met de YouTube- of Google-servers. Er worden verschillende gegevens verzonden (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

Hieronder leggen wij u graag nader uit welke gegevens worden verwerkt, waarom wij YouTube-video's hebben geïntegreerd en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers video's bekijken, beoordelen, becommentariëren en zelf gratis uploaden. YouTube is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste social media kanalen wereldwijd. Om ervoor te zorgen dat we video's op onze website kunnen weergeven, biedt YouTube een codefragment dat we op onze site hebben ingesloten.

Waarom gebruiken we YouTube-video's op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste content. We streven ernaar om u de best mogelijke gebruikerservaring op onze website te bieden. En natuurlijk mogen interessante filmpjes niet ontbreken. Met behulp van onze ingesloten video's bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen aanvullende nuttige inhoud. Daarnaast is onze website beter vindbaar in de Google-zoekmachine dankzij de embedded video's. Ook als we advertenties plaatsen via Google Ads, kan Google dankzij de verzamelde data deze advertenties eigenlijk alleen tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina's bezoekt waarop een YouTube-video is geïnstalleerd, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube meestal cookies gebruiken om uw interacties op onze website te koppelen aan uw profiel. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen, inhoud delen via sociale media of toevoegen aan je favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of een YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatie die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Uw voorkeurstaalinstelling blijft bijvoorbeeld behouden. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen we cookies die zijn ingesteld in een test in de browser. Enerzijds tonen we cookies die zijn ingesteld zonder een geregistreerd YouTube-account. Aan de andere kant tonen we cookies die zijn ingesteld met een ingelogd account. De lijst kan niet claimen volledig te zijn, omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y311852399-1
Doel: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google ontvangt van PREF statistieken over hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
waarde: 1
Doel: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Doel: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze websites in te schatten (met ingebouwde YouTube-video).
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden ingesteld wanneer u bent ingelogd op uw YouTube-account:

Naam: APISID
Waarde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7311852399-
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van uw interesses aan te maken. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: TOESTEMMING
Waarde: JA+AT.de+20150628-20-0
Doel: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van verschillende Google-services. TOESTEMMING wordt ook gebruikt voor beveiliging, om gebruikers te controleren en om gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van uw interesses aan te maken. Deze gegevens helpen bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALLl6aL…
Doel: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel: deze cookie werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren. Het wordt gebruikt om een profiel van uw interesses te maken.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI311852399-
Doel: Deze cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en versleutelde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk heeft gezien voordat u onze site bezoekt.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

De gegevens die YouTube van u ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op de servers van Google. De meeste van deze servers staan in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de  precies zien waar de datacenters van Google zich bevinden. Uw gegevens worden verspreid op de servers. Hierdoor zijn de gegevens sneller opvraagbaar en beter beveiligd tegen manipulatie.

Google bewaart de verzamelde gegevens voor verschillende tijdsperioden. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en andere worden door Google voor langere tijd bewaard. Sommige gegevens (zoals items in Mijn activiteit, foto's of documenten, producten) die zijn opgeslagen in uw Google-account, blijven bewaard totdat u deze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die aan uw apparaat, browser of app zijn gekoppeld.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

In principe kunt u gegevens in het Google-account handmatig verwijderen. Met de automatische verwijdering van locatie- en activiteitsgegevens, geïntroduceerd in 2019, wordt informatie 3 of 18 maanden bewaard en vervolgens verwijderd, afhankelijk van uw beslissing.

Ongeacht of u een Google-account hebt of niet, u kunt uw browser zo configureren dat Google-cookies worden verwijderd of gedeactiveerd. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd laat weten wanneer er een cookie moet worden geplaatst. U kunt voor elke individuele cookie beslissen of u deze toestaat of niet.

legale basis

Als u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen door geïntegreerde YouTube-elementen, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking (Artikel 6 (1) (a) AVG). In principe worden uw gegevens ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 lit. f AVG) in een snelle en effectieve communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. We gebruiken de geïntegreerde YouTube-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring over cookies goed door te lezen en de privacyverklaring of het cookiebeleid van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

YouTube verwerkt onder andere ook gegevens in de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

YouTube gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten YouTube om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gemeenschappelijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over de omgang met uw gegevens, raden wij u de verklaring inzake gegevensbescherming aan op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Privacybeleid van Google Fonts

Samenvatting van het privacybeleid van Google Fonts
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals IP-adres en CSS en lettertypeverzoeken
Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Opslagduur: Lettertypebestanden worden een jaar op Google bewaard
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat zijn Google-lettertypen?

We gebruiken Google Fonts op onze website. Dit zijn de "Google-lettertypen" van Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa.

U hoeft zich niet te registreren of een wachtwoord in te voeren om Google-lettertypen te gebruiken. Verder worden er geen cookies in uw browser opgeslagen. De bestanden (CSS, lettertypen/fonts) worden opgevraagd via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google staan verzoeken om CSS en fonts volledig los van alle andere Google-diensten. Als u een Google-account heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens naar Google worden verzonden tijdens het gebruik van Google Fonts. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte fonts en slaat deze gegevens veilig op. Hoe de dataopslag er precies uitziet, gaan we uitgebreid bekijken.

Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een directory met meer dan 800 lettertypen die Google  Maak het gratis beschikbaar voor uw gebruikers.

Veel van deze lettertypen worden vrijgegeven onder de SIL Open Font-licentie, terwijl andere worden vrijgegeven onder de Apache-licentie. Beide zijn gratis softwarelicenties.

Waarom gebruiken we Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we lettertypen gebruiken op onze eigen website en hoeven deze niet te uploaden naar onze eigen server. Google Fonts is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google-lettertypen zijn automatisch geoptimaliseerd voor het web en dit bespaart datavolume en is een groot voordeel, vooral voor gebruik met mobiele apparaten. Wanneer u onze site bezoekt, zorgt de kleine bestandsgrootte voor een snelle laadtijd. Bovendien zijn Google Fonts beveiligde weblettertypen. Verschillende beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten kunnen tot fouten leiden. Dergelijke fouten kunnen teksten of hele websites gedeeltelijk vervormen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN) zijn er geen platformonafhankelijke problemen met Google Fonts. Google Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Zo gebruiken we Google Fonts zodat we onze gehele online dienst zo mooi en uniform mogelijk kunnen presenteren.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypen opnieuw geladen via een server van Google. Deze externe oproep verzendt gegevens naar de servers van Google. Op deze manier herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API is ontworpen om het gebruik, de opslag en de verzameling van eindgebruikersgegevens te beperken tot wat nodig is voor een correcte levering van lettertypen. API staat overigens voor "Application Programming Interface" en dient onder andere als datatransmitter in de softwaresector.

Google Fonts slaat CSS en font-verzoeken veilig op Google op en is daardoor beveiligd. Met de verzamelde gebruikscijfers kan Google bepalen hoe goed de afzonderlijke lettertypen worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina's, zoals Google Analytics. Google gebruikt ook gegevens van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke websites Google-lettertypen gebruiken. Deze gegevens worden gepubliceerd in de Google Fonts BigQuery-database. Ondernemers en ontwikkelaars gebruiken de Google-webservice BigQuery om grote hoeveelheden data te onderzoeken en te verplaatsen.

Houd er echter rekening mee dat bij elke Google Font-aanvraag informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie, browserschermresolutie en browsernaam automatisch naar de Google-servers wordt verzonden. Of deze gegevens ook worden opgeslagen is niet eenduidig vast te stellen of wordt door Google niet duidelijk gecommuniceerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Google bewaart aanvragen voor CSS-assets voor één dag op zijn servers, die zich voornamelijk buiten de EU bevinden. Dit stelt ons in staat om de lettertypen te gebruiken met behulp van een Google-stylesheet. Een stylesheet is een sjabloon waarmee u snel en eenvoudig bijvoorbeeld het ontwerp of lettertype van een website kunt wijzigen.

De lettertypebestanden worden een jaar door Google bewaard. Google streeft hiermee het doel na om de laadtijd van websites fundamenteel te verbeteren. Wanneer miljoenen websites naar dezelfde lettertypen verwijzen, worden ze na het eerste bezoek in de cache opgeslagen en verschijnen ze onmiddellijk weer op alle andere websites die later worden bezocht. Soms werkt Google lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verkleinen, de taaldekking te vergroten en het ontwerp te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

De gegevens die Google een dag of een jaar opslaat, kunnen niet zomaar worden verwijderd. De gegevens worden bij het openen van de pagina automatisch aan Google doorgegeven. Om deze gegevens voortijdig te kunnen verwijderen, moet u contact opnemen met Google Support via https://support.google.com/?hl=de&tid=311852399 . In dit geval voorkomt u alleen gegevensopslag als u onze site niet bezoekt.

In tegenstelling tot andere weblettertypen, geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle lettertypen. We hebben dus onbeperkt toegang tot een zee aan lettertypen en halen zo het beste uit onze website. U kunt meer vinden over Google Fonts en andere vragen op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311852399 . Hoewel Google daar gegevensbeschermingskwesties behandelt, bevat het niet echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag. Het is relatief moeilijk om echt nauwkeurige informatie over opgeslagen gegevens van Google te krijgen.

legale basis

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Fonts, is deze toestemming de rechtsgrond voor de bijbehorende gegevensverwerking. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Font om onze online service te optimaliseren. De overeenkomstige wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). We gebruiken Google Fonts echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Google gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Welke gegevens Google verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u ook lezen op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Lokaal privacybeleid van Google Fonts

Op onze website gebruiken we Google Fonts van Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese ruimte. We hebben de Google-lettertypen lokaal geïntegreerd, dat wil zeggen op onze webserver - niet op de servers van Google. Als gevolg hiervan is er geen verbinding met Google-servers en dus ook geen gegevensoverdracht of opslag.

Wat zijn Google-lettertypen?

Google Fonts heette vroeger Google Web Fonts. Dit is een interactieve directory met meer dan 800 lettertypen die Google  gratis verstrekt. Met Google Fonts kunt u lettertypen gebruiken zonder ze naar uw eigen server te uploaden. Om de overdracht van informatie naar de servers van Google in dit verband te voorkomen, hebben we de lettertypen echter naar onze server gedownload. Op deze manier handelen we in overeenstemming met de gegevensbescherming en sturen we geen gegevens naar Google Fonts.

Privacybeleid van Google Maps

Samenvatting van het privacybeleid van Google Maps
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals ingevoerde zoektermen, uw IP-adres en ook de lengte- en breedtegraadcoördinaten.
Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Opslagduur: hangt af van de opgeslagen gegevens
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Google Maps?

Op onze website gebruiken wij Google Maps van Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. Met Google Maps kunnen wij u locaties beter laten zien en zo onze dienstverlening aanpassen aan uw wensen. Door gebruik te maken van Google Maps worden gegevens naar Google verzonden en op de servers van Google opgeslagen. Hier willen we dieper ingaan op wat Google Maps is, waarom we deze Google-dienst gebruiken, welke gegevens worden opgeslagen en hoe je dit kunt voorkomen.

Google Maps is een internetkaartenservice van Google. Met Google Maps kunt u de exacte locatie van een stad, attractie, accommodatie of bedrijf online vinden met behulp van een pc, tablet of app. Als bedrijven vertegenwoordigd zijn op Google Mijn Bedrijf, wordt naast de locatie ook aanvullende informatie over het bedrijf weergegeven. Om te laten zien hoe er te komen, kunnen kaartdelen van een locatie met behulp van HTML-code in een website worden geïntegreerd. Google Maps toont het aardoppervlak als stratenkaart of als lucht- of satellietbeeld. Dankzij de Street View-beelden en de hoogwaardige satellietbeelden zijn zeer nauwkeurige weergaven mogelijk.

Waarom gebruiken we Google Maps op onze website?

Al onze inspanningen op deze site zijn bedoeld om u een nuttige en zinvolle tijd op onze website te bieden. Door Google Maps te integreren kunnen wij u voorzien van de belangrijkste informatie over verschillende locaties. U kunt in één oogopslag zien waar we ons hoofdkantoor hebben. De routebeschrijving wijst u altijd de beste of snelste weg naar ons toe. Routebeschrijvingen kunt u opvragen met de auto, het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Voor ons is het verstrekken van Google Maps onderdeel van onze klantenservice.

Welke gegevens worden door Google Maps opgeslagen?

Om ervoor te zorgen dat Google Maps zijn service volledig kan aanbieden, moet het bedrijf gegevens van u verzamelen en opslaan. Dit omvat onder andere de ingevoerde zoektermen, uw IP-adres en ook de lengte- en breedtegraadcoördinaten. Als je de routeplanner-functie gebruikt, wordt ook het ingevoerde startadres opgeslagen. Deze gegevensopslag gebeurt echter op de website van Google Maps. Wij kunnen u hierover alleen informeren, maar hebben daar geen invloed op. Aangezien we Google Maps in onze website hebben geïntegreerd, plaatst Google minimaal één cookie (naam: NID) in uw browser. Deze cookie slaat gegevens op over uw gebruikersgedrag. Google gebruikt deze gegevens voornamelijk om zijn eigen diensten te optimaliseren en om u individuele, gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden.

Door de integratie van Google Maps wordt de volgende cookie in uw browser geplaatst:

Naam: NID
Waarde: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ311852399-5
Doel: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan te passen aan uw Google-zoekopdracht. Met behulp van de cookie "onthoudt" Google uw meest ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Zo krijg je altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren voor advertentiedoeleinden te verzamelen.
Vervaldatum: na 6 maanden

Let op: Wij kunnen de volledigheid van de opgeslagen gegevens niet garanderen. Wijzigingen zijn nooit uit te sluiten, zeker niet bij het gebruik van cookies. Om de cookie NID te identificeren, is een aparte testpagina gemaakt, waar alleen Google Maps is geïntegreerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Google-servers bevinden zich in datacenters over de hele wereld. De meeste servers bevinden zich echter in Amerika. Om deze reden worden uw gegevens ook steeds vaker in de VS opgeslagen. Hier kunt u precies lezen waar de datacenters van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google verspreidt de gegevens op verschillende gegevensdragers. Hierdoor zijn de gegevens sneller opvraagbaar en beter beveiligd tegen eventuele manipulatiepogingen. Elk datacenter heeft ook speciale noodprogramma's. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met de hardware van Google of een natuurramp de servers lamlegt, blijven de gegevens vrijwel zeker beschermd.

Google bewaart sommige gegevens voor een vaste periode. Voor andere gegevens biedt Google alleen de mogelijkheid om deze handmatig te verwijderen. Het bedrijf anonimiseert ook informatie (zoals advertentiegegevens) in serverlogs door een deel van het IP-adres en cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden te verwijderen.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

Met de automatische verwijdering van locatie- en activiteitsgegevens, geïntroduceerd in 2019, wordt informatie over locatiebepaling en web-/app-activiteit 3 of 18 maanden bewaard - afhankelijk van uw beslissing - en vervolgens verwijderd. U kunt deze gegevens ook op elk moment handmatig uit de geschiedenis verwijderen via het Google-account. Als u uw locatietracking volledig wilt voorkomen, moet u het gedeelte 'Web- en app-activiteit' in het Google-account pauzeren. Klik op "Gegevens en persoonlijke instellingen" en klik vervolgens op de optie "Activiteitsinstellingen". Hier kunt u de activiteiten in- of uitschakelen.

U kunt ook individuele cookies deactiveren, verwijderen of beheren in uw browser. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit altijd net even anders. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd laat weten wanneer er een cookie moet worden geplaatst. U kunt voor elke individuele cookie beslissen of u deze toestaat of niet.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van deze tool uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (inclusief de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens mogen niet zomaar worden doorgegeven aan onveilige derde landen, daar worden opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties (zoals EU-modelcontractbepalingen) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener zijn.

legale basis

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Maps, is deze toestemming de rechtsgrond voor de bijbehorende gegevensverwerking. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Maps om onze online service te optimaliseren. De overeenkomstige wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). Wij gebruiken Google Maps echter alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Google gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door Google, raden wij u de eigen gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf aan op https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google reCAPTCHA-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Google reCAPTCHA
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: onze service optimaliseren en beschermen tegen cyberaanvallen
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, uw besturingssysteem, beperkte locatie en gebruiksgegevens
Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Opslagduur: hangt af van de opgeslagen gegevens
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is reCAPTCHA?

Ons primaire doel is om onze website voor u en voor ons op de best mogelijke manier te beveiligen en te beschermen. Hiervoor gebruiken we Google reCAPTCHA van Google Inc. Voor Europa is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met reCAPTCHA kunnen we bepalen of u echt een echt mens bent en geen robot of andere spamsoftware. Onder spam verstaan we alle ongewenste informatie die ongevraagd elektronisch naar ons wordt verzonden. Bij de klassieke CAPTCHAS moest je meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen om ze te controleren. Met reCAPTCHA van Google hoeven we je meestal niet lastig te vallen met dergelijke puzzels. In de meeste gevallen is het voldoende als u het vakje aanvinkt en bevestigt dat u geen bot bent. Met de nieuwe Invisible reCAPTCHA-versie hoef je het vakje niet eens aan te vinken. Hoe dit precies werkt en vooral welke gegevens hiervoor worden gebruikt, leest u in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

reCAPTCHA is een gratis captcha-service van Google die websites beschermt tegen spamsoftware en misbruik door niet-menselijke bezoekers. Meestal wordt deze service gebruikt bij het invullen van formulieren op internet. Een captcha-service is een soort geautomatiseerde Turing-test die is ontworpen om ervoor te zorgen dat een actie op internet wordt uitgevoerd door een mens en niet door een bot. In de klassieke Turing-test (vernoemd naar de computerwetenschapper Alan Turing) bepaalt een mens het verschil tussen een bot en een mens. Bij captcha's zorgt ook de computer of een softwareprogramma hiervoor. Klassieke captcha's werken met kleine taken die gemakkelijk door mensen kunnen worden opgelost, maar die aanzienlijke problemen opleveren voor machines. Met reCAPTCHA hoef je niet langer actief puzzels op te lossen. De tool maakt gebruik van moderne risicotechnieken om mensen van bots te onderscheiden. Hier hoef je alleen maar het tekstveld "I'm not a robot" aan te vinken of bij Invisible reCAPTCHA is zelfs dat niet meer nodig. Met reCAPTCHA wordt een JavaScript-element in de brontekst geïntegreerd, waarna de tool op de achtergrond draait en uw gebruikersgedrag analyseert. Uit deze gebruikersacties berekent de software een zogenaamde Captcha-score. Google gebruikt deze score om de kans te berekenen dat je een mens bent voordat je de Captcha binnengaat. reCAPTCHA of Captchas in het algemeen worden altijd gebruikt wanneer bots bepaalde acties kunnen manipuleren of misbruiken (zoals registraties, enquêtes, enz.).

Waarom gebruiken we reCAPTCHA op onze website?

We willen alleen mensen van vlees en bloed welkom heten op onze site. Bots of allerlei soorten spamsoftware kunnen veilig thuis blijven. Daarom doen we er alles aan om onszelf te beschermen en je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Om deze reden gebruiken wij Google reCAPTCHA van Google. We kunnen er dus vrij zeker van zijn dat we een "botvrije" website blijven. Door het gebruik van reCAPTCHA worden gegevens naar Google verzonden om te bepalen of u echt een mens bent. reCAPTCHA dient dus om de veiligheid van onze website te waarborgen en daarmee ook uw veiligheid. Zonder reCAPTCHA kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een bot tijdens de registratie zoveel mogelijk e-mailadressen registreert om vervolgens forums of blogs met ongewenste reclame-inhoud te "spam". Met reCAPTCHA kunnen we dergelijke botaanvallen vermijden.

Welke gegevens worden door reCAPTCHA opgeslagen?

reCAPTCHA verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers om te bepalen of de acties op onze website echt van mensen komen. Het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service kunnen daarom naar Google worden verzonden. IP-adressen worden vrijwel altijd ingekort binnen de lidstaten van de EU of andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat de gegevens op een server in de VS terechtkomen. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google, tenzij u bent ingelogd met uw Google-account terwijl u reCAPTCHA gebruikt. Allereerst controleert het reCAPTCHA-algoritme of er al Google-cookies van andere Google-diensten (YouTube, Gmail, etc.) in uw browser zijn geplaatst. Vervolgens plaatst reCAPTCHA een extra cookie in uw browser en maakt het een momentopname van uw browservenster.

De volgende lijst met verzamelde browser- en gebruikersgegevens pretendeert niet volledig te zijn. Het zijn eerder voorbeelden van gegevens die, voor zover wij weten, door Google worden verwerkt.

 • Verwijzende URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan kwam)

 • IP-adres (bijv. 256.123.123.1)

 • Informatie over het besturingssysteem (de software waarmee uw computer kan werken. Bekende besturingssystemen zijn Windows, Mac OS X of Linux)

 • Cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan)

 • Muis- en toetsenbordgedrag (elke actie die u uitvoert met de muis of het toetsenbord wordt opgeslagen)

 • Datum- en taalinstellingen (welke taal of welke datum je vooraf op je pc hebt ingesteld wordt opgeslagen)

 • Alle JavaScript-objecten (JavaScript is een programmeertaal waarmee websites zich kunnen aanpassen aan de gebruiker. JavaScript-objecten kunnen allerlei soorten gegevens verzamelen onder één naam)

 • Schermresolutie (geeft aan uit hoeveel pixels de beeldweergave bestaat)

Het staat buiten kijf dat Google deze gegevens al gebruikt en analyseert voordat u op het vinkje "Ik ben geen robot" klikt. Met de Invisible reCAPTCHA-versie hoef je niet eens het vakje aan te vinken en loopt het hele herkenningsproces op de achtergrond. Google vertelt je niet in detail hoeveel en welke gegevens Google opslaat.

De volgende cookies worden gebruikt door reCAPTCHA: Hier verwijzen we naar de reCAPTCHA-demoversie van Google op https://www.google.com/recaptcha/api2/demo . Al deze cookies vereisen een unieke identificatiecode voor trackingdoeleinden. Hier is een lijst met cookies die door Google reCAPTCHA zijn ingesteld op de demoversie:

Naam: IDE
Waarde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-311852399-8
Doel: Deze cookie wordt geplaatst door DoubleClick (ook eigendom van Google) om de acties van een gebruiker op de website te registreren en te rapporteren bij het omgaan met advertenties. Op deze manier kan de effectiviteit van de advertenties worden gemeten en kunnen passende optimalisatiemaatregelen worden genomen. IDE wordt opgeslagen in browsers onder het doubleclick.net-domein.
Vervaldatum: na een jaar

Naam: 1P_JAR
Waarde: 2019-5-14-12
Doel: Deze cookie verzamelt statistieken over websitegebruik en meet conversies. Een conversie vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een gebruiker koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om gebruikers relevante advertenties te tonen. Bovendien kan de cookie worden gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan één keer ziet.
Vervaldatum: na een maand

Naam: ANID
Waarde: U7j1v3dZa3118523990xgZFmiqWppRWKOr
Doel: We hebben niet veel informatie over deze cookie kunnen achterhalen. In het privacybeleid van Google wordt de cookie gebruikt in combinatie met "advertentiecookies", zoals b.v. Zo worden bijvoorbeeld “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID” genoemd. ANID wordt opgeslagen onder domein google.com.
Vervaldatum: na 9 maanden

Naam: TOESTEMMING
Waarde: JA+AT.de+20150628-20-0
Doel: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van verschillende Google-services. TOESTEMMING wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te screenen, frauduleuze inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: NID
Waarde: 0WmuWqy311852399zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Doel: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan te passen aan uw Google-zoekopdracht. Met behulp van de cookie "onthoudt" Google uw meest ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Zo krijg je altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID om de persoonlijke instellingen van de gebruiker voor reclamedoeleinden te verzamelen.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: DV
Waarde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc311852399-4
Doel: Zodra u het selectievakje "Ik ben geen robot" heeft aangevinkt, wordt deze cookie geplaatst. De cookie wordt door Google Analytics gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. DV verzamelt informatie in anonieme vorm en wordt verder gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Vervaldatum: na 10 minuten

Let op: Deze lijst kan niet claimen volledig te zijn, aangezien de ervaring heeft geleerd dat Google de keuze van zijn cookies keer op keer verandert.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Door reCAPTCHA in te voegen, worden uw gegevens overgedragen naar de Google-server. Waar deze gegevens precies worden opgeslagen, wordt door Google niet duidelijk gemaakt, ook niet na herhaalde navraag. Zonder bevestiging van Google kan worden aangenomen dat gegevens zoals muisinteractie, tijdsbesteding op de website of taalinstellingen op de Europese of Amerikaanse Google servers worden opgeslagen. Het IP-adres dat uw browser aan Google doorgeeft, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere Google-gegevens van andere Google-diensten. Als u echter bent ingelogd op uw Google-account terwijl u de reCAPTCHA-plug-in gebruikt, worden de gegevens samengevoegd. De afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf Google zijn van toepassing.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

Als u niet wilt dat er gegevens over u en uw gedrag naar Google worden verzonden, moet u volledig uitloggen bij Google en alle Google-cookies verwijderen voordat u onze website bezoekt of de reCAPTCHA-software gebruikt. De gegevens worden in principe automatisch naar Google verzonden zodra u onze site bezoekt. Als u deze gegevens opnieuw wilt verwijderen, moet u contact opnemen met Google-ondersteuning  Neem contact op met https://support.google.com/?hl=de&tid=311852399 .

Dus als u onze website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat Google LLC en zijn vertegenwoordigers automatisch gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van deze tool uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (inclusief de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens mogen niet zomaar worden doorgegeven aan onveilige derde landen, daar worden opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties (zoals EU-modelcontractbepalingen) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener zijn.

legale basis

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA, is deze toestemming de wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking. Volgens artikel 6 lid 1 lit.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google reCAPTCHA om onze online service te optimaliseren en veiliger te maken. De overeenkomstige wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigde belangen). We gebruiken Google reCAPTCHA echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij willen u erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico's voor de rechtmatigheid en veiligheid van gegevensverwerking.

Google gebruikt standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= Art. 46. Para. 2 en 3 AVG). Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

U kunt iets meer leren over reCAPTCHA op de webontwikkelaarspagina van Google op https://developers.google.com/recaptcha/ . Google gaat hier dieper in op de technische ontwikkeling van reCAPTCHA, maar ook daar vindt u geen exacte informatie over gegevensopslag en gegevensbeschermingsgerelateerde onderwerpen. Een goed overzicht van het basisgebruik van gegevens bij Google vindt u in de interne verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Wix-privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Wix
👥 Getroffen: bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisatie van onze service
📓 Verwerkte gegevens: gegevens zoals technische gebruiksinformatie zoals browseractiviteit, clickstream-activiteit, heatmaps van sessies, evenals contactgegevens, IP-adres of uw geografische locatie. Meer details vindt u hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming.
📅 Duur van de opslag: geen exacte details bekend
⚖️ Rechtsgrond: artikel 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming), artikel 6 lid 1 lid f AVG (gerechtvaardigde belangen)

Wat is Wix?

We gebruiken de Wix-websitebouwer van het Israëlische bedrijf Wix.com Ltd., 40 Hanamal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël voor onze website. Naast het hoofdkantoor in Tel Aviv zijn er nog andere hoofdkantoren van bedrijven in Berlijn, Dublin, Vancouver en New York. Door gebruik te maken van Wix kunnen ook persoonsgegevens van u worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen waarom we Wix gebruiken, welke gegevens waar worden opgeslagen en hoe je deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Wix is een websitebouwer die het heel eenvoudig maakt om HTML5-websites en mobiele websites te maken. Dit online platform is gebaseerd op het cloud-principe en je kunt het gebruiken om verschillende functies van Wix of externe providers eenvoudig te integreren in je eigen website.

Waarom gebruiken we Wix op onze website?

Om aan onze website te werken, hebben we een eenvoudig te gebruiken systeem nodig waarmee we u snel en gemakkelijk een mooi ontwerp en interessante inhoud kunnen presenteren. Met Wix hebben we hiervoor het juiste systeem gevonden. Door het gebruiksgemak en de uitgebreide functies van Wix kunnen wij onze website naar onze wensen inrichten en u een goede gebruiksvriendelijkheid bieden.

Welke gegevens slaat Wix op?

De niet-persoonlijke gegevens omvatten technische gebruiksinformatie zoals browseractiviteit, clickstream-activiteiten, heatmaps van sessies en gegevens over uw computer, besturingssysteem, browser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, internetprovider en datum van het paginabezoek.

Ook worden persoonsgegevens vastgelegd. Dit zijn voornamelijk contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer als u deze opgeeft), IP-adres of uw geografische locatie.

Er worden trackingsystemen zoals cookies gebruikt om gegevens te verzamelen over uw gedrag op onze website. Er wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke subpagina's u bijzonder leuk vindt, hoe lang u op afzonderlijke pagina's bent, wanneer u een pagina verlaat (bouncepercentage) of welke standaardinstellingen (bijv. taalkeuze) u hebt gemaakt. Op basis van deze gegevens kan Wix.com haar marketingmaatregelen ook beter afstemmen op uw interesses en gebruikersgedrag. Als gevolg hiervan ziet u de volgende keer dat u onze website bezoekt, onze website zoals u deze eerder heeft ingesteld. Wix.com kan persoonlijke informatie ook delen met derden (zoals serviceproviders).

Hieronder volgen voorbeelden van cookies die door Wix worden gebruikt:

Naam: XSRF TOKEN
Waard:  1591628008|P01ovn-JtsrK
Doel: Deze cookie is een beveiligingscookie en voorkomt zogenaamde Cross Site Request Forgery. Dit is een aanval op een computersysteem.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: _wixCIDX
Waard:  b2474394-b64f-4c7a-a598-16b9043a8938311852399-9
Doel: Met deze cookie kunt u zich registreren op onze website met de bijbehorende gegevensopslag om het registratieproces de volgende keer te verkorten.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: ASELB
Waard:  EB626B5A40C80CEFD0EB26286F9684716FECD023880992D31DEC38311852399-1
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de belasting van de website over meerdere servers te verdelen. Dit verhoogt de laadsnelheid van de pagina.
Vervaldatum: na een uur

Naam: AWSELBCORS
Waarde: 85FDC7C91873988D19D2D53305AA8CAB73AF02FCEAEB626B5A40C
Doel: We hebben nog geen verdere informatie over deze cookie kunnen achterhalen. Zodra we meer weten, wordt u geïnformeerd.
Vervaldatum: na een uur

Opmerking: Houd er rekening mee dat de hierboven weergegeven cookies voorbeelden zijn en dat deze lijst niet uitputtend is.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

De gegevens kunnen worden opgeslagen op verschillende servers die over de hele wereld zijn verspreid. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen in de VS, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan of Israël.
Wix slaat gegevens altijd op totdat deze niet langer nodig zijn voor de geleverde dienst. Meer informatie over de duur van de gegevensopslag hebben we nog niet kunnen achterhalen.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of gegevensopslag voorkomen?

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de privacyafdeling van Wix via privacy@wix.com .

Om cookies te deactiveren, te verwijderen of te beheren, hoeft u alleen maar de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Afhankelijk van de browser werkt dit iets anders. De volgende instructies laten u zien hoe u cookies kunt instellen of beheren naar uw wensen in de meest voorkomende browsers.

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies wissen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Wix.com Ltd. heeft zijn hoofdkantoor in Israël. Israël wordt door de Europese Commissie beschouwd als een land dat een passend beschermingsniveau biedt voor de persoonsgegevens van EU-burgers.

legale basis

Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Wix, is de wettelijke basis voor de relevante gegevensverwerking deze toestemming. Volgens artikel 6, lid 1, punt a AVG (toestemming) vormt deze toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze kan plaatsvinden wanneer deze door Wix worden verzameld.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Wix om onze online service te optimaliseren en deze mooi voor u te presenteren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gerechtvaardigde belangen). We gebruiken Wix echter alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Als basis voor gegevensverwerking door ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) of gegevensoverdracht daar, gebruikt Wix standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= artikel 46. Paragraaf 2 en 3 DSGVO). Deze clausules verplichten Wix om te voldoen aan het EU-gegevensbeschermingsniveau bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de .

Met deze gegevensbeschermingsverklaring hebben we u dichter bij de belangrijkste informatie over gegevensverwerking door Wix.com gebracht. Als u hier meer over wilt weten, raden wij u de richtlijnen voor gegevensbescherming van het bedrijf aan op https://de.wix.com/about/privacy .

Op alle teksten rust copyright.

Bron: Gemaakt met de gegevensbeschermingsgenerator van AdSimple

bottom of page